Частен сектор

МАЙ 2021

НОВА обява за работа в "Доландия България" ЕООД за длъжност „Машинен оператор".
▶ Телефон за контакт: 02 870 42 76, имейл: dhollandia@dhollandia.bg


***

         Специалист Качествен контрол – свежи храни "Млечни продукти"

"Билла България" ЕООД, част от REWE Group, е една от най-динамично развиващите се търговски вериги в Европа. Наша цел е да доставяме разнообразни, свежи и висококачествени продукти – само най-доброто за нашите клиенти!

За нашия Централен склад, с. Столник, търсим мотивирана и динамична личност, която да се присъедини към екипа ни на позицията:

Основни задължения:

-----------------------------------

- Осъществяване на входящ контрол при прием на храни (окачествяване - сензорен анализ, етикетировка, цялост на опаковки, проверка на документи за произход и други)

- Ефективна комуникация с всички отдели по установен ред;

- Ежедневно съставяне, архивиране и изпращане на необходимата информация за възникнали несъответствия при входящ контрол към съответните засегнати отдели;

- Контрол върху организацията и практическо осъществяване на дейностите по почистване и дезинфекция в зоните за входящ контрол и в складовата зона;

 

Нашето предложение:

--------------------------------

- Осигурен транспорт от гр. София и обратно по определен маршрут;

- Въвеждащо обучение и активно менторство.

- Възможност за придобиване на ценни знания и умения в търговията с бързооборотни стоки;

- Коректност в трудовите отношения;

- Мотивиращо възнаграждение;

- Осигурена храна;

- Допълнително здравно осигуряване;

- Подновяване на „ Лична здравна книжка;

- Участие в различни видове обучения.

Нашите изисквания:

------------------------------------

- Завършено образование (хранително-вкусова промишленост) е предимство;

- Висока мотивация, способност за работа в динамична среда, поемане на натоварване и лична ангажираност;

- Прецизност, точност и съвестно отношение към работата;

- Добри организационни, комуникативни и междуличностни умения;

- Способност да организира работата си по приоритети;

- Умение за работа в екип;

- Умение за справяне с конфликтни ситуации;

- Копютърни умения - работа с MS Office;

- Владеене на немски и/или английски език - предимство.

 

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на имейл: K.Slavcheva@billa.bg

Ще се свържем с всички кандидати одобрени по документи.

 

МАРТ 2021

 

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32 на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 19 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и Заповед №73/08.03.2021 г. на Управителя  на болницата:

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

за длъжностите: “Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина”, “Началник отделение по образна диагностика”, “Началник патолого-анатомична лаборатория” и “Началник микробиологична лаборатория” в структурата на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД със срок на заемане на длъжността 3 години при следните условия:  

І. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Първи етап – допускане до участие на кандидати, които да отговарят на  следните задължителни изисквания:

а) Кандидатът трябва да притежава минимална образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина”, със свидетелство за призната специалност по профила, за който кандидатства.

б) Кандидатът трябва да има минимум 10 /десет/ години трудов стаж като лекар и не по-малко от 5 години по съответната медицинска специалност.

 1. Втори етап, на който участват само допуснатите до него кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания, да се проведе под  формата на събеседване с назначена за целта конкурсна комисия. Класирането на кандидатите да се извърши след поставяне на оценка от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса по образец съгласно приложение №3 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД;
 2. Декларация за липса на несъвместимост по образец съгласно приложение №4 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД;
 3. Копие от диплома за завършено висше образование;
 4. Копие от свидетелство за призната специалност;
 5. Документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността придобит след завършване на изискуемото образование (Копие от трудова книжка);
 6. Професионална автобиография;
 7. Документ за членство в БЛС.

ІІІ. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 ч. на 19.04.202г. в  МБАЛ “Скин Системс” ЕООД с адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32.

Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно.

Документите се поставят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва:  

Подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;

Получател: МБАЛ “Скин Системс” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”, „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”,  „НАЧАЛНИК НА ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ” и „НАЧАЛНИК НА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ”.

При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Резултатите от първият етап - списък с  допуснатите  кандидати ще бъде обявен от назначена комисия  за допускане на кандидатите на видно място в сградата  на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД на 20.04.2021 г.

Събеседването с допуснатите до участие кандидати да се проведе на 23.04.2021 г. от 10.00 ч. в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД от назначена за целта Комисия за провеждане на конкурса.

VІ. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени на участниците, в тридневен срок от провеждането му.

VІІ. Трудовите правоотношения с класираните на първо място кандидати ще се уреждат по реда на  чл. 96 от КТ.

  В срок до 15.30 часа на 19.04.202г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “Скин Системс” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32.

 Телефон за информация: 0894 44 10 80

***

„БЕРС Лоджистикс“ ООД
обявяват свободни работни позиции в Логистична база, до с. Мусачево

 • Складови служители - Пикъри за окомплектоване на заявки с хранителни продукти                         

✅ Работно време: 5-дневна работна седмица;

✅ Заплащане над 1000 лв.

✅ Местоположението е подбалкански път 4-ти км, с. Мусачево

 • Водач на високоповдигач – Ричтракър

🆙 Предишен опит е необходим;

🆙 Изисква се бързина и качество на работа;

🆙 Лоялност и желание за постигане на високи резултати;