Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Частен сектор

СЕПТЕМВРИ 2020

ОБЯВА ЗА ХИГИЕНИСТКА

Фирма „Турботракс България“ ООД, намираща се на адрес: бул. „Ботевградско шосе“ 420, с. Горни Богров
търси да назначи хигиенистка на пълен работен ден.

Фирмата предлага постоянен трудов договор, твърдо месечно възнаграждение, допълнителен социален пакет.
Работни дни: от понеделник до петък.

  Телефон за връзка: 02/ 8138110
       
                                

 ***

Научете повече за позицията: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ

***

Научете повече за позицията: ЕЛЕКТРОТЕХНИК


АВГУСТ 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

          МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32 на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, чл. 91 от Кодекса на трудаения, чл. 19 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и Заповед №116/03.08.2020 г. на Управителя  на болницата:

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

за длъжността: “Началник отделение по обща хирургия” в структурата на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД със срок на заемане на длъжността  3 години при следните условия:  

І. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Първи етап – допускане до участие на кандидати, които да отговарят на  следните задължителни изисквания:

а) Кандидатът трябва да притежава минимална образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина”, със свидетелство за призната специалност по профила, за който кандидатства.

б) Кандидатът трябва да има минимум 10 /десет/ години трудов стаж  като лекар и не по-малко от 5 години по съответната медицинска специалност.

 1. Втори етап, на който участват само допуснатите до него кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания, да се проведе под  формата на събеседване с назначена за целта конкурсна комисия. Класирането на кандидатите да се извърши след поставяне на оценка от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

 

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса по образец съгласно приложение №3 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД;
 2. Декларация за липса на несъвместимост по образец съгласно приложение №4 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД;
 3. Копие от диплома за завършено висше образование;
 4. Копие от свидетелство за призната специалност;
 5. Документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността придобит след завършване на изискуемото образование (Копие от трудова книжка);
 6. Професионална автобиография;
 7. Документ за членство в БЛС;

 

ІІІ. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 ч на 

25.09.2020г. в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД с адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32.

Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно.

Документите се поставят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва:  

Подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;

Получател: МБАЛ “Скин Системс” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ”.

          При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІV. Резултатите от първият етап - списък с  допуснатите  кандидати ще бъде обявен от назначена комисия  за допускане на кандидатите на видно място в сградата  на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД на 29.09.2020 г.

 1. Събеседването с допуснатите до участие кандидати да се проведе на 01.10.2020 г. от 10.00 ч. в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД от назначена за целта Комисия за провеждане на конкурса.

VІ. Резултатите от конкурса ще бъде съобщен на участниците, в тридневен срок от провеждането му.

VІІ. Трудовите правоотношения с класираните на първо място кандидати ще се уреждат по реда на  чл. 96 от КТ.

  

                 В срок до 15.30 часа на 25.09.2020 г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “Скин Системс” ЕООД ОД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

                 Телефон за информация: 0894 44 10 80


ЮНИ 2020

Обява - конкурс за началници на отделения МБАЛ Скин Системс ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             Управителя на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,  ал.3 и ал. 7 и чл. 71 от Закона за лечебните заведения и чл. 29 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, със Заповед № 87/08.06.2020 г. обявяват конкурс за заемане на следните длъжности, а именно: 

 1. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ – 7 щатни бройки за следните отделения:

- Пластично-възстановителна и естетична хирургия
- Ортопедия и травматология
- Анестезиология и интензивно лечение

- Клинична лаборатория


При следните условия:

 • място на работа – МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД;
 • за определен срок на трудовото правоотношение – 3 години;
 • професионален опит – 10 години.

Изисквания за длъжността:

Изискванията за заемане на длъжността са следните:

 • завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • диплома за завършено висше образование за съответната специалност по която кандидатства
 • трудов стаж  като лекар не по-малко от 10 години, като по съответната медицинска специалност  не по-малко от 5 години.

             Конкурсът да се проведе на база интервю, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране. Класирането на кандидатите ще се извърши след поставяне на оценка от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Кандидатите да представят следните документи:  заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение № 3 от Правилата; 
 2. Професионална автобиография;
 3. Документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 4. Диплома за завършено висше образование по съответната специалност по която кандидатства;
 5. Документ за стаж по специалността /препис – извлечение от трудова книжка/;
 6. Медицинско за работа;
 7. Документ за членство в Български лекарски съюз.

 Кандидатите могат да представят и допълнителни документи, при наличие на такива.

Документите от т. 3, т. 4 и т. 5 се представят в оригинал или като нотариално заверени копия.

 

Подаване на документите:

 1. Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно;
 2. Документите се подават в МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32 до 15:30 часа до 10.07.2020 г.;;
 3. Изискуемите документи се поставят в отделен запечатан плик, както следва:
 •    плик №1 с надпис: „Документи” съдържа заявление за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявлението;

Плика се поставя в друг запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:

 • подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
 • получател: МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ”, „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ” , „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” и „НАЧАЛНИК НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”
 1. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

Конкурсът включва следните етапи:

 1. Обявяване на конкурса;
 2. Подаване на документи за участие в конкурса;
 3. Допускане до конкурса;
 4. Провеждане на конкурса и класиране на участниците;
 5. Възникване на конкурсното правоотношение.

 

В срок до 15:30 часа на 10.07.2020 г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32.

Телефон за информация: 0894 44 10 80

 

ДЕКЕМВРИ 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             Управителя на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,  ал.3 и ал. 7 и чл. 71 от Закона за лечебните заведения и чл. 29 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, със Заповед № 86/05.12.2019 г. обявяват конкурс за заемане на следните длъжности, а именно: 

 1. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ – 3 щатни бройки за следните отделения:

 - Пластично-възстановителна и естетична хирургия
- Ортопедия и травматология
- Анестезиология и интензивно лечение

При следните условия:

 • място на работа – МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД;
 • за определен срок на трудовото правоотношение – 3 години;
 • професионален опит – 10 години.

Изисквания за длъжността:

Изискванията за заемане на длъжността са следните:

 • завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • диплома за завършено висше образование за съответната специалност по която кандидатства
 • трудов стаж  като лекар не по-малко от 10 години, като по съответната медицинска специалност  не по-малко от 5 години.

 

            Конкурсът да се проведе на база интервю, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране. Класирането на кандидатите ще се извърши след поставяне на оценка от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Кандидатите да представят следните документи: заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение № 3 от Правилата; 
 2. Професионална автобиография;
 3. Документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 4. Диплома за завършено висше образование по съответната специалност по която кандидатства;
 5. Документ за стаж по специалността /препис – извлечение от трудова книжка/;
 6. Медицинско за работа;
 7. Документ за членство в Български лекарски съюз.

 

Кандидатите могат да представят и допълнителни документи, при наличие на такива.

Документите от т. 3, т. 4 и т. 5 се представят в оригинал или като нотариално заверени копия.

 

 

 

 

 

Подаване на документите:

 1. Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно;
 2. Документите се подават в МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32 до 15.30 часа на 24.01.2020 г;;
 3. Изискуемите документи се поставят в отделен запечатан плик, както следва:
 •    плик №1 с надпис: „Документи” съдържа заявление за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявлението;

Плика се поставя в друг запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:

 • подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
 • получател: МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ”, „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ” , „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”
 1. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

Конкурсът включва следните етапи:

 1. Обявяване на конкурса;
 2. Подаване на документи за участие в конкурса;
 3. Допускане до конкурса;
 4. Провеждане на конкурса и класиране на участниците;
 5. Възникване на конкурсното правоотношение.

 

В срок до 15:30 часа на 24.01.2020 г кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

Телефон за информация: 0894 44 10 80НОЕМВРИ 2019

1. Продавач-касиер, обслужващ бензиностанция в гр. София

"Лукойл България" ЕООД търси да назначи продавач – касиер на Бензиностанция - гр. София, АМ Тракия 1 км, на изхода за Бургас.
С подаването на автобиография към настоящата обява за работа, давате своето съгласие "ЛУКОЙЛ-България” ЕООД да обработва личните Ви данни, които са включени в кандидатурата единствено за целите на подбора. Личните данни на неодобрените за интервю кандидати ще бъдат унищожени в срок от 60 дни, считано от датата на подаването им, включително от платформата за кандидатстване. Вашето съгласие може да бъде оттеглено в срока на действие на обявата (60 дни). Оттеглянето можете да подадете на нашия сайт. След оттегляне на съгласието, кандидатурата Ви няма да бъде разгледана.

Изисквания към кандидатите:
- средно образование;
- компютърна грамотност
- сериозно отношение към работния процес;
- комуникативност, лоялност, любезност;
- стриктно спазване на вътрешните стандарти и инструкции на компанията;
Основни отговорности и задължения:
- вежливо, експедитивно и коректно обслужване на клиентите;
- поддържане на добрия търговски вид и хигиена на работното място;
- предлага активно стоки и промоционални продукти;
Ние предлагаме:
- работа на смени
- ежемесечни плащания, съгласно система за определяне на възнагражденията
- допълнителни плащания по Колективен трудов договор
както и периодично, допълнително материално стимулиране;
- безплатно здравно обслужване
- медицинска застраховка
- безплатно обучение
- възможности за развитие
За допълнителна информация: 0889/511075

Много добро заплащане.
Лукойл ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати.


2. Контрольор, обслужващ бензиноколонка на бензиностанция, гр. София

 • Телефон за връзка: 0889/511 075
 • Много добро заплащане!

Лукойл ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати.


ОКТОМВРИ 2019

ДБТ ИХТИМАН, ФИЛИАЛ ЕЛИН ПЕЛИН, ОРГАНИЗИРАТ СРЕЩА С ФИРМА „ТАЛАР ФУУДС", ОТНОСНО НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, КАТО ИМА СЛУЖЕБЕН ТРАНСПОРТ ОТ СЕЛАТА:

 НА 13.11.2019 г. от 10:30 ч. В ЗАЛАТА НА БИБЛИОТЕКАТА - 1 етаж на КУЛТУРНО АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, бул. „СОФИЯ" № 13.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!СЕПТЕМВРИ 2019


АВГУСТ 2019


АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 

За длъжността: „Главен експерт”, филиал „Елин Пелин”, отдел „Посреднически услуги” на Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман – 1 позиция

 

Изисквания:

- образование – висше;

- образователно-квалификационна степен – “бакалавър”

- професионален опит – минимум 2 години в областите: информиране и консултиране на клиенти, участие в реализацията на програми и проекти; изготвяне на различни видове документи и информационно – аналитични материали;

- или ранг IV младши;

- знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с труда и трудовите правоотношения, пазара на труда и безработицата, дейността на Агенцията по заетостта и ДБТ - придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;

- комуникативност, умения за общуване, работа в екип; добри умения за работа с компютър, придобити като професионален опит.

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

Информация за длъжността “Главен експерт”, филиал „Елин Пелин”, отдел „ПУ” на Дирекция „БТ” Ихтиман: Основните функции на длъжността “Главен експерт” са свързани с предоставяне на посреднически услуги на търсещите работа лица и работодателите, информиране за свободни работни места, действащите програми и мерки за заетост и обучение и за възможностите за професионална квалификация, изготвяне на информационни материали и периодични справки по предмета на дейност.

Основна месечна заплата за длъжността се определя от 605 лв. до 893 лв.

Провеждане на конкурса: по документи, чрез тест и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса – по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/

- Декларация от лицето чл. 17, ал. 2 т. 1 на НПКДС/

- Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

          - Ксерокопия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобит ранг по Закона за държавния служител при наличие на такъв;

- Автобиография.

Контакти: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса на адрес: Дирекция “Регионална служба по заетостта”, гр. София 1233, ул. “Софроний Врачански” №104, отдел “ФСДППО”.

На информационните табла на Дирекция “Регионална служба по заетостта”, гр. София, дирекция „Бюро по труда” Ихтиман и филиал „Елин Пелин”, както и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.

Обявата за конкурса се публикува в Регистъра на административните структури в Интернет и в EURES – Европейският Портал За Професионална мобилност.

Краен срок за подаване на документите: 14 дни след публикуването на обявлението - 12.09.2019 г. включително.

За допълнителна информация: тел.: 02/931 04 12.

* * *

Агенция "Артист студио БГ" набира статисти за филм в гр. София. Снимките са предвидени за 03.09.2019 г.
Търсят се мъже на възраст 50+ години, предлага се организиран транспорт до гр. София.
За повече информация, може да се обадите на телефон: 0879 227 703
Снимачния ден се заплаща в края на деня!

ЮНИ 2019


***


ОБЯВА ЗА ХИГИЕНИСТКА

„Турботракс България“ ООД, намираща се на бул. „Ботевградско шосе“ 420, с. Горни Богров търси да назначи хигиенистка на пълен работен ден. Фирмата предлага постоянен трудов договор, твърдо месечно възнаграждение, допълнителен социален пакет.

Работни дни: понеделник до петък.
Телефон за връзка: 02/ 8138110  

* * *      

МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД обявяват конкурс за заемане на длъжност "ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА"       

О Б Я В Л Е Н И Е

           Управителя на МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, на основание на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,  ал. 7 и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 15, т.5 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, със Заповед №79/10.06.2019 г. обявяват конкурс за заемане на следната длъжност, а именно: 

 1. ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

При следните условия:

 • място на работа – МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД;
 • за определен срок на трудовото правоотношение – 3 години;
 • професионален опит – 5 години.

Изисквания за длъжността:

Изискванията за заемане на длъжността са следните:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”
 • трудов стаж като медицинска сестра  не по - малко от 5 години.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект на тема „Управление на здравните грижи в болницата”.        

Класирането на кандидатите ще се извърши след оценка на писмените разработки и събеседването, като се изчисли средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение №3 от Правилата
 2. професионална автобиография
 3. документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”
 4. диплома за завършено образование за специалността „медицинска сестра”
 5. документ за стаж по специалността /препис – извлечение от трудова книжка/
 6. медицинско за работа
 7. документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
 8. писмена разработка на тема „Управление на здравните грижи в болницата”

Кандидатите могат да представят и допълнителни документи, при наличие на такива.

Документите от т. 3, т. 4 и т. 5 се представят в оригинал или като нотариално заверени копия.

Критерии за оценка на писмената разработка:

 • Обем – не по-малко от 20 страници, в който не влизат съдържанието, съкращенията и използваната литература;
 • Структура – съкращения, съдържание и използвана литература;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Анализ;
 • Извеждане на проблемите и съответните решения;
 • Идентификация на критичните фактори;
 • Стил, лексика и терминология използвана в писмената разработка;
 • Външно оформление.

Подаване на документите:

 1. Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно;
 2. Документите се подават в МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32 до 15.30 часа на 10.07.2016 г;
 3. Изискуемите документи се поставят в два отделни запечатани плика, както следва:

3.1. плик №1 с надпис: „Документи” съдържа заявление за участие в конкурса и необходимите документи съгласно обявлението;

3.2. плик №2 с надпис: „Писмена разработка”, който съдържа писмена разработка в два екземпляра.

Двата плика се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:

 • подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
 • получател: МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”.
 1. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Конкурсът включва следните етапи:

 1. Обявяване на конкурса;
 2. Подаване на документи за участие в конкурса;
 3. Допускане до конкурса;
 4. Провеждане на конкурса и класиране на участниците;
 5. Възникване на конкурсното правоотношение.

В срок до 15:30 часа на 10.07.2019 г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32.

Телефон за информация: 0887215288

 

МАЙ 2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА в "СВА КОМЕ"АПРИЛ 2019
* * *

„Мебели Виденов‘‘
e водеща компания в областта на производството и търговията с мебели.
Разполага с 41 търговски обекта в цялата страна. Във връзка с развитието на своята дейност, фирмата търси Служители за складова база в с. Столник. Вижте повече на: https://videnov.bg/jobs/rabotnik-v-sklad
МАРТ 2019Ние сме SOpharmacy, една от най-бързо развиващите се аптечни вериги в България. Част сме от водещата компания на фармацевтичния пазар – "Софарма Трейдинг" АД. През 2015 г. отвори врати първата ни аптека, а днес приветстваме клиентите си в 50 обекта в страната, както и в нашия онлайн магазин. Това, което ни отличава е иновативен подход в обслужването на здравните нужди на клиентите, чрез индивидуални консултации и съвети. 
Стани едни от нас, присъедини се към екипа на SOpharmacy в гр. Елин Пелин в ролята на Магистър - фармацевт

Твоите отговорности:
- Отлично индивидуално клиентско обслужване с позитивен и професионален подход
- Идентифицине на нуждата на клиента, даване на професионален съвет и препоръка на подходящ продукт, с цел взимане на информирано решение за покупка
- Фокусно популяризиране на предлаганите професионални услуги и продукти чрез активна комуникация с клиенти в обекта
- Целенасочено изпълнение на приетите стандарти и политики на ниво обект
Нашите очаквания:
- Висше образование – Магистър - Фармацевт
- Инициативност и отвореност към промяна
- Организираност и отговорност към постигане на заложените цели
- Умения за консултиране на клиенти
Нашето предложение:
- Атрактивно възнаграждение, стимулираща бонусна схема и допълнителни социални придобивки
- Стабилна, сигурна и динамична работна среда
- Възможности за обучения и развитие
- Гъвкава корпоративна култура, която приветства идеи и инициатива
- Приятелски и подкрепящ екип
- Коректни и изрядни работодателски практики


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография на адрес hr@sopharmacy.bg
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.
Оценяваме всички изпратени кандидатури, но, моля обърнете внимание, че ще се свържем само с кандидати, одобрени по документи.
Външен линк на към обявата https://sopharmacy.bg/careers.php?CareerID=18

Научете повече: Обява за работа "Магистър-фармацевт за гр. Елин Пелин"


ФЕВРУАРИ 2019

ЯНУАРИ 2019ДЕКЕМВРИ 2018

Подробна информация за работното място може да бъде намерена и на http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=4041, номер на офертата 34100.


НОЕМВРИ 2018ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА
“БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД 

Адрес: гр. София, бул. „Стефансон“ №1А


НАБИРА ОХРАНИТЕЛИ ЗА ОБЕКТ

ВОЕННО ПОДЕЛЕНИЕ „ДОЛНО КАМАРЦИ“


Телефон за контакт: 0895668550,
г-н Златков


ОКТОМВРИ 2018

Фантастико - Вашите нови приятели.

Търговска верига „Фантастико“ е създадена през 1991 година и оттогава успешно се развива  на българския пазар. В момента управляваме над  40 магазина, като броят им непрекъснато расте. Модерна визия, богат асортимент, качество на стоките и услугите, добро обслужване. Ние обичаме добрата храна и сме ежедневно решение за нашите клиенти,  да стане денят им по-хубав. Всичко това се случва благодарение на  нашите служители. В ТВ „Фантастико“ работят над  3400 човека, изграждайки един професионален, сплотен и отговорен екип.

При нас Вие работите в модерна работна среда. Стартирате своята кариера с обучение и получавате всекидневна подкрепа при изпълнението на задълженията си.

Ние Ви предлагаме възможност за работа по график, който позволява да планирате личното си свободно време, възможност да работите в близост до дома си и да Ви е изключително удобно при отиване и връщане от работа.

Ще имате възможност да работите в компания, която са грижи за своите служители да получат персонална оценка за извършената от тях работа и при показано желание и амбиции от тяхна страна, да им предложи подходящо кариерно развитие.

ПРОДАВАЧИ

Вашите отговорности и задължения:

 • Зареждате стока по регалите в търговска зала
 • Грижите се стоката да бъде правилно етикирана и позиционирана на регалите
 • Грижите се клиентите да намират бързо и лесно стоките ни, както и да се ориентират за цените им като поставяте правилно етикетите на регалите.
 • Обслужвате ги с усмивка, уважение и лично отношение към всеки клиент.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа в една сигурна и бързо-развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар
 • Въвеждащо обучение
 • Възможност за кариерно развитие
 • Работа в сплотен, динамичен и отговорен екип
 • Основно трудово възнаграждение + бонус за постигната цел на стокооборота + 60 лв ваучери за храна / месечно + карта за отстъпка при пазаруване

Необходими документи за кандидатстване: автобиография и с посочена позиция, за която се кандидатства.
Документи се приемат в Централния офис на фирмата в кв. "Симеоново", ул. "Момина сълза" №14а, комплекс "SkyWay" или jobs@ff-bg.net.
Телефон за повече информация: 02 9692550


ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ

Търговска верига "Фантастико" е създадена през 1991 година и оттогава успешно се развива на българския пазар. В момента управляваме над 40 магазина, като броят им непрекъснато расте. Модерна визия, богат асортимент, високо качество на стоките и услугите, отлично обслужване. Ние обичаме добрата храна и сме ежедневно решение за нашите клиенти, да стане денят им по-хубав. Всичко това се случва благодарение на нашите служители. В ТВ „Фантастико“ работят над 3400 човека, изграждайки един професионален, сплотен и отговорен екип.

Вашите отговорности и задължения като Заместник-управител на супермаркет са:

 • участвате в цялостния процес по управление на търговския обект
 • работите за повишаване на оборота на магазина и за утвърждаване на доброто име и марката „Фантастико“
 • организирате работата на персонала и участвате в неговото обучение
 • изготвяте заявки към фирмите доставчици и контролирате приемането на стоката в магазина
 • следите за доброто обслужване на служителите на магазина и спазването на свързаните с това стандарти
 • грижите се за комфорта на нашите клиенти и това те да бъдат добре обслужени, както и да намират винаги търсената от тях стока

От кандидатите очакваме да притежават:

 • стаж в търговията с бързооборотни стоки
 • опит на ръководна позиция
 • опит в работата с хора

Ние Ви предлагаме:

 • Работа в сигурна и бързоразвиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар
 • Въвеждащо обучение
 • Възможност за кариерно развитие
 • Работа в сплотен, динамичен и отговорен екип
 • Трудово възнаграждение + бонус за постигната цел на стокооборота + 60 лв ваучери за храна /месечно + карта за отстъпка при пазаруване
 • График на смени

Необходими документи за кандидатстване: автобиография с посочена позиция, за която се кандидатства. Документи се приемат в Централния офис на фирмата в
кв. "Симеоново", ул. "Момина сълза" №14а, комплекс "SkyWay" или онлайн.

Телефон за повече информация: 02 9692550

Месторабота: гр. София


АВГУСТ 2018


ЮЛИ 2018

ЮНИ 2018
 
 
ВИП Секюрити

 

 

Търси да назначи: Физическа охрана

 

Изисквания: Завършено средно образование, чисто съдебно минало, психически и физически здрави

 

Задължения: Осигурява контрол на достъпа и извършва обходи на територията на охранявания обект; контролира и следи за осигуряване на сигурността в обекта; наблюдава и своевременно докладва за инциденти и подозрителни лица.

 

Условия: Работа на смени - 2/2 (дневна/нощна, 2 почивка).

 

 -          Охранители в инкасо екип

 Изисквания: Завършено средно образование, чисто съдебно минало, психически и физически здрави, шофьорска книжка, завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (предимство)

                Условия: Работно време от понеделник до петък.

 

Телефонът за контакт на кандидатите с отдел „Подбор“ е 0894 42 99 66.

 

 

 

СЕКЮРИТИ ПАРТНЪРС ООД

 

Фирма “Секюрити Партнърс" ООД търси охранители за обект "Изида" в с. Гара Елин Пелин.

Обектът е с видеонаблюдение. Кандидатите трябва да имат средно образование, мъже.

 

За контакт: тел: 0877212214, Тодор Гюров.

 
 
 
МАЙ 2018
 

ДеБулКо ООД

 

ОПЕРАТОР ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ

 

ДеБулКо ООД е българско дружество, занимаващо се с проектиране и производство на рекламни стелажи, оборудване за магазини и метални изделия за индустрията. Клиенти на фирмата са водещи европейски компании от областта на хранително– вкусовата, химическата, автомобилната промишленост, издателската дейност и търговията.
ДеБулКо ООД разполага с най-съвременна производствена база с CNC машини последно поколениe, включително швейцарска конвейрна инсталация за прахово боядисване.
Компанията е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2015, системата за управление на околната среда ISO 14001:2015 и спазва стриктна политика по качеството и околната среда.

Във връзка с разрастване на екипа ни, търсим  ОПЕРАТОРИ НА ПИСТОЛЕТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ

Основни отговорности:
- Задаване на правилен режим на пръскане
- Оптимизация подредба на детайлите на конвейер
- Следене изпълнението на поръчки в производството в срок
- Почистване за смяна на цвят

Вашите умения:
- Опит на подобна работа е предимство
- Прецизност в работата
- Способност за работа в екип

При нас ще намерите:
- Фирмено обучение - по вътрешни и международни стандарти (ISO,SAP )
- Дългосрочен ангажимент и израстване в длъжността
- Атрактивно възнаграждение
- Бонуси обвързани с лични и фирмени резултати
- Допълнителна медицинска застраховка, вкл. възстановяване на средства за медикаменти 200лв и зъболечение:200лв
- Ваучери за храна
- Консултации с водещи финансови институции и застрахователи
- Работно облекло и неговата ежеседмична поддръжка(пране)

Месторабота: с. Мусачево, ул. "Сердика" №1;

Постоянна работа;

Пълно работно време;

 

Заплата от 1415 до 1544 BGN (Бруто)

 

 
 
 
 
 
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!