Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх. №УТ2_18-1378/19.02.2020 г. е издадена Заповед №175/19.03.2020 г. – за разрешаване за изработване ПУП-ИПРЗ  за обединяването на  УПИ I-59 и УПИ III-59, находящи се в кв.11, по плана на с. Столник, oбщина Елин Пелин.
25.03.2020
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх. №УТ2_18-1378/19.02.2020 г. е издадена Заповед №175/19.03.2020 г. – за разрешаване за изработване ПУП-ИПРЗ  за обединяването на  УПИ I-59 и УПИ III-59, находящи се в кв.11, по плана на с. Столник, oбщина Елин Пелин. УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх. №УТ2_18-1378/19.02.2020 г. е издадена Заповед №175/19.03.2020 г. – за разрешаване за изработване ПУП-ИПРЗ  за обединяването на  УПИ I-59 и УПИ III-59, находящи се в кв.11, по плана на с. Столник, oбщина Елин Пелин.
24.03.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх.№УТ2_18-1294(2)/06.03.2020 г. е издадена Заповед №174/19.03.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за допълнение към Заповед №182/21.03.2018г. на Кмета на Община Елин Пелин, в което допълнение се разрешава изработване на ПУП-ИПРЗ с РУП като се включват УПИ XIV-"за ОбНС и магазини" и УПИ XIII-"за ОбНС и магазини" към издадената и описаната по-горе заповед за УПИ XV-322, находящи се в кв. 25а, по плана на гр. Елин Пелин, oбщина Елин Пелин
24.03.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх. №УТ2_18-1383/26.02.2020 г. е издадена Заповед №142/10.03.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за за ПУП-ИПРЗ на УПИ VII-1660,1661,1662,1739,1775-„за Производствена и складова дейност", находящ се в кв.134, по плана на гр. Елин Пелин, oбщина Елин Пелин
24.03.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх.№УТ2_18-1369/29.01.2020 г. е издадена Заповед №173/17.03.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за УПИ V-98, находящ се в м. „Илан тарла", землище на с. Равно поле, Община Елин Пелин
24.03.2020

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх.№УТ2_18-1372/06.02.2020 г. е издадена Заповед №97/21.02.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за ПУП-ИПРЗ за промяна на предназначението УПИ III-17 (ПИ № 61248.131.17), находящ се в кв.7, сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин
24.03.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!