Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

На основание чл.124 б,ал.2отЗУТ,Ви уведомяваме, че по заявление с рег.No УТ2_18-1375/13.02.2020г.е издадена Заповед No 256-12.05.2020г. на Кмета на Община Елин Пелин за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за УПИ XII-365, находящ се в кв. 41, по плана на с. Равно поле, Община Елин Пелин
26.05.2020

На основаниечл.124б, ал.2от ЗУТ, Ви уведомяваме,чесъс заявление с вх.NoЗ_02-4826/22.04.2020г.е издадена Заповед No267/20.05.2020г. –за разрешаване изработването на ПУП в частта на план схеми план-схеми по чл. 108, ал.2 от ЗУТ към Заповед No ТС-637/31.07.2019г., с която е одобрен ПУП-ПРЗ на УПИ V-94,95,98-„Складова база за готова продукция, пакетирани стоки“ (с идентификатор по КК: 61248.130.475), находящ се в кв. 127, землищетона с. Равно поле, Община Елин Пелин
21.05.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.NoУТ2_18-1390/04.05.2020г. е издадена Заповед No259/14.05.2020г. –за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ за обединяването на УПИ VII-190 и УПИ VIII-190, находящи се в кв. 2, с. Мусачево, Община Елин Пелин
19.05.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.NoУТ2_18-1388/14.04.2020г. е издадена Заповед No260/14.05.2020г. –за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ XIV-646, находящ се в кв. 29, в с. Нови хан, Община Елин Пелин
19.05.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.NoУТ2_18-1386/03.04.2020г. е издадена Заповед No258/14.05.2020г. –за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ VIII-414, находящ се в кв. 45, в с. Лесново, Община Елин Пелин
19.05.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх. №УТ2_18-1380(1)/21.02.2020 г. е издадена Заповед №98/21.02.2020 г. – разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПР за изменение на регулационните линии на УПИ XIX1740 и УПИ XX1774, кв.134, с цел образуване на нов УПИ “За техническа инфраструктура” по плана на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин
07.04.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!