Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

На основаниечл.124б, ал.2от ЗУТ, Ви уведомяваме,чесъс заявление с Вх.NoУТ2_18-1401/17.06.2020г.е издадена Заповед No437/27.07.2020г.–за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИI-898, находящ се в кв.87, гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин
29.07.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. № УТ2_18-1406/13.07.2020г. е издадена Заповед №431/24.07.2020 г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор по КК № 43445.101.4, м. „Чакмаклия“, землището на с. Лесново, община Елин Пелин
28.07.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1404/29.06.2020г. е издадена Заповед №430/24.07.2020 г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ XVII-303, находящ се в кв. 5, с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин
28.07.2020

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1391/11.05.2020 г. е издадена Заповед №354/24.06.2020 г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПР на УПИ V-232 – „за ПСТН“ и УПИ XII-232 – „за ПСТН“, находящи се в кв. 23, по плана на с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин
25.06.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_19-1829/30.01.2020 г. е издадена Заповед №338/17.06.2020 г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-Парцеларен план на техническа инфраструктура, за имоти в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин
18.06.2020

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. № УТ2_18-1399/12.06.2020г. е издадена Заповед №335/15.06.2020г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на плана за застрояване на ПИ 098023-„за Вилно застрояване“ (идентификатор по КК 27303.98.23) и образуване на УПИ I-„за Жилищно строителство“ в новообразуван кв. 39а, по плана на с. гара Елин Пелин
17.06.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!