Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

На основаниечл.124б, ал.2от ЗУТ, Ви уведомяваме,чесъс заявление с Вх.NoУТ2_18-1415/23.09.2020г. е издадена Заповед No645/15.10.2020г. –за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПР за разделянето на УПИ VII-145 -„за Автоспирка“, находящ се в кв. 32 в землището на с. Петково, Община Елин Пелин
20.10.2020

На основаниечл.124б, ал.2от ЗУТ, Ви уведомяваме,чесъс заявление с Вх.NoУТ2_18-1414/14.09.2020г. е издадена Заповед No644/15.10.2020г.–за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПЗ на УПИ XXI-268 находящ се в кв. 16, по плана на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин
20.10.2020

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1419/02.10.2020 г. е издадена Заповед ТС-599/05.10.2020 г. – за разрешаване изработването на проект за проект за ПУП-ИПРЗ за изменение на регулационните граници с цел разделяне на УПИ VIII-2, находящи се в кв.74, с. Равно поле, община Елин Пелин
08.10.2020

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1413/10.09.2020 г. е издадена Заповед №566/18.09.2020 г. – за разрешаване изработването на проект за за ПУП-ИПРЗ за обединяването на УПИ VIII-190 и УПИ VII-190, находящи се в кв. 2, с. Мусачево, община Елин Пелин
21.09.2020

Проект за подробен устройствен план (ПУП)–изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)за разделяне на УПИI-6,УПИII-6,УПИIII-6,УПИIV-6,УПИ-V-6,УПИVI-6,УПИVII-6,находящи се в кв.65, с.Равно поле, Община Елин Пелин
17.09.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. No УТ2_18-1412/ 04.09.2020г. е издадена Заповед No553/15.09.2020г. –за разрешаване за изработване на ПУП-ИПРЗ за съществуващ УПИ XIV-23708 (ПИ с идентификатор 52012.23.770 в с. Нови хан по КККР, одобренисъс Заповед РД-18-572/16.08.2019г. на изпълнителния директор на АГКК, посл. изменение със Заповед 18-13541/30.12.2019г. на началника на СГКК), находящи се в кв. 23, с. Нови хан, Община Елин Пелин
16.09.2020

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!