Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове

Помещение с площ от 88,40 кв. м., находящо се в „Едноетажна пристройка към административна сграда на Община Елин Пелин", построена в УПИ ІІІ – За административен център, кв. 165, по планa на гр. Елин Пелин, обл. Софийска, при граници и съседи на УПИ: изток – улица с о. т. 323 – 324, кв. 165; югозапад, запад и северозапад – УПИ ІІ – За озеленяване и пешеходна зона, кв. 165, по плана на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
01.07.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Имот № 000582, с начин на трайно ползване: „друга селскостопанска територия“, с площ от 33,258 дка, пета категория, местност „Чакмаклия“, по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
25.11.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение №11, със санитарен възел, с обща застроена площ от 16,17 кв.м., и Помещение №12, със санитарен възел, с обща застроена площ от 16,34 кв.м., находящи се на пети етаж на „Професионално учебен център с хотелска част", в УПИ VІІ – За КОО, кв. 26 по планa на гр. Елин Пелин, обл. Софийска
19.11.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имот № 000582, с начин на трайно ползване: др. сел. ст. тер., с площ от 25,442 дка, седма категория, местност „Участъка", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
08.10.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Обект за търговия и услуги /магазин/, със застроена площ от 142 кв. м., и навес, със застроена площ от 42 кв. м., изградени в УПИ ІX – За многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и градина, кв. 22 по плана на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
08.10.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имот № 084006, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 1,998 дка, девета категория, местност „Ендъците", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
01.07.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!