Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ XI (урегулиран поземлен имот единадесети) - общински, кв. 134а (квартал сто тридесет и четвърти "А"), с площ от 883 кв.м. (осемстотин осемдесет и три квадратни метра), по действащия кадастрален и регулационен план на град Елин Пелин, одобрен със Заповед №АБ - 164/1985 г. и изменен с решение №1085 по протокол №42/26.07.2010 г. на ОбС - Елин Пелин и Заповед №ТС - 10/2014 г.
20.08.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ XXI (урегулиран поземлен имот двадесет и първи) - за магазин, кв. 134 (квартал сто тридесет и четвърти), с площ от 886 кв.м. (осемстотин осемдесет и шест квадратни метра), по действащия кадастрален и регулационен план на град Елин Пелин, одобрен със Заповед №АБ - 164/1985 г. и изменен с решение №1085 по протокол №42/26.07.2010 г. на ОбС - Елин Пелин и Заповед №ТС - 10/2014 г.
20.08.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: помещение с площ от 55 (петдесет и пет) кв.м. и помещение с площ от 45 (четиридесет и пет) кв.м., находящи се на първи етаж на двуетажна сграда в УПИ VI (урегулиран поземлен имот шести) – за многофункционална сграда, кметство и градина, кв. 58 (квартал петдесет и осем), по плана на с. Лесново, община Елин Пелин, област София.
30.07.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Поземлен имот с идентификатор 43445.102.582, находящ се в землището на с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-570/16.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност ЧАКМАКЛИЯ, площ: 33 253 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000582.
09.07.2020

Помещение с площ от 88,40 кв. м., находящо се в „Едноетажна пристройка към административна сграда на Община Елин Пелин", построена в УПИ ІІІ – За административен център, кв. 165, по планa на гр. Елин Пелин, обл. Софийска, при граници и съседи на УПИ: изток – улица с о. т. 323 – 324, кв. 165; югозапад, запад и северозапад – УПИ ІІ – За озеленяване и пешеходна зона, кв. 165, по плана на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
01.07.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Имот № 000582, с начин на трайно ползване: „друга селскостопанска територия“, с площ от 33,258 дка, пета категория, местност „Чакмаклия“, по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
25.11.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!