Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: 3 кв.м. (три квадратни метра) от фоайе на първи етаж в дветажна масивна сграда, нахдяща се в УПИ IX (урегулиран поземлен имот девети) – за читалище, многофункционална сграда, битов комбинат, поща, кметство, съвет и градина, кв. 22 (квартал двадесет и втори) по плана на с. Равно поле, община Елин Пелин, област София.
16.11.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 27303.31.23 (двадесет и седем хиляди триста и три - точка - тридесет и едно – точка - двадесет и три), находящ се в местност „Шеовица" в землището на град Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-569/16.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 1 095 кв.м. (хиляда деветдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята – 3та.
30.10.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Обект за търговия и услуги /магазин/ със застроена площ 142 кв.м. (сто четиридесет и два квадратни метра) и навес за складови нужди със застроена площ 42 кв. м. (четиридесет и два квадратни метра), построен в УПИ IX (урегулиран поземлен имот девети) - За многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и градина, кв. 22 (двадесет и втори) по КРП на с. Равно поле, община Елин Пелин, обл. София.
14.10.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ XI (урегулиран поземлен имот единадесети) - общински, кв. 134а (квартал сто тридесет и четвърти "А"), с площ от 883 кв.м. (осемстотин осемдесет и три квадратни метра), по действащия кадастрален и регулационен план на град Елин Пелин, одобрен със Заповед №АБ - 164/1985 г. и изменен с решение №1085 по протокол №42/26.07.2010 г. на ОбС - Елин Пелин и Заповед №ТС - 10/2014 г.
20.08.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ XXI (урегулиран поземлен имот двадесет и първи) - за магазин, кв. 134 (квартал сто тридесет и четвърти), с площ от 886 кв.м. (осемстотин осемдесет и шест квадратни метра), по действащия кадастрален и регулационен план на град Елин Пелин, одобрен със Заповед №АБ - 164/1985 г. и изменен с решение №1085 по протокол №42/26.07.2010 г. на ОбС - Елин Пелин и Заповед №ТС - 10/2014 г.
20.08.2020

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: помещение с площ от 55 (петдесет и пет) кв.м. и помещение с площ от 45 (четиридесет и пет) кв.м., находящи се на първи етаж на двуетажна сграда в УПИ VI (урегулиран поземлен имот шести) – за многофункционална сграда, кметство и градина, кв. 58 (квартал петдесет и осем), по плана на с. Лесново, община Елин Пелин, област София.
30.07.2020

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!