Контакти

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:04

Адрес: 2100, гр. Елин Пелин
пл. Независимост №1
тел: 0725/686 20
факс: 0725/602 00
e-mail: obshtina@elinpelin.bg
ЕИК по БУЛСТАТ: 000776242

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
„Център за административно обслужване“ /ЦАО/
тел: 0725/686 40, 686 41, 686 42
Отдел „Административно обслужване"
тел: 0725/686 10
e-mail: cao@elinpelin.bg


Кмет на Община Елин Пелин
доц. д-р инж. Ивайло Симеонов
тел: 0725/686 20
e-mail: kmet.elinpelin@gmail.com, kmet@elinpelin.bg

Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


Секретар на Община Елин Пелин
инж. Ренета Денкова

тел: 0725/686 22
e-mail: sekretar@elinpelin.bg
Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


Заместник-кмет „Инвестиции, строителство, транспорт и европейски проекти“
инж. Станислав Димитров
тел: 0725/686 23, моб. 0895 538 136
e-mail: stanislav.dimitrov.ob.elinpelin@gmail.com
Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


Заместник-кмет „Образование, хуманитарни и социални дейности“
Райничка Николова
тел: 0725/686 24, моб. 0893 441 475
e-mail: reni.nikolova64@gmail.com
Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


Заместник-кмет „Екология и общинска собственост“
инж. Николай Савов 
тел: 0725/686 35, моб. 0893 441 440
e-mail: nsawow@abv.bg
Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


Общински съвет - Елин Пелин
Председател - Николай Плещов
ОбС - Елин Пелин секретар
тел: 0725/686 31
e-mail: obsavet@elinpelin.bg


Директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“
Симка Стоянова - тел: 0725/686 27
Счетоводство и каса - тел: 0725/686 26 
e-mail: fsd@elinpelin.bg


Служба „Гражданско състояние“ (ГРАО) 
тел: 0725/686 36
e-mail: grao@elinpelin.bg


Отдел „Образование, хуманитарни и социални дейности“
тел: 0725/686 33, 0725/686 28
e-mail: oksdelinpelin@gmail.comotdel_oksd@abv.bg


Отдел „Европейски политики, програми и проекти“
тел: 0725/686 37
e-mail: eppp@elinpelin.bg


Отдел „Правно обслужване“
Юристи - тел: 0725/686 29

Финансов контрольор - тел: 0725/686 38

ТРЗ и „Човешки ресурси“ - тел: 0725/686 25
e-mail: hr@elinpelin.bg


Отдел „Общинска собственост“
тел: 0725/686 13
e-mail: os@elinpelin.bg


Отдел „Екология“
тел: 0725/686 48, моб. 0893 441 437
e-mail: eco@elinpelin.bg


Отдел „Инвестиции, строителство и транспорт“
тел: 0725/686 45
e-mail: ut_elinpelin@abv.bg
Транспорт и инвестиции
тел: 0725/686 49
e-mail: 
transport@elinpelin.bg


Отдел „Местни данъци и такси“
Инспектори - тел: 0725/686 43, 0725/686 14
Каса „МДТ“ - тел: 0725/686 16
e-mail: mdt@elinpelin.bg


Главен архитект
Борислав Кръстев - тел: 0725/686 11
Приемни дни:
всеки понеделник от 13:00 до 16:00 ч.
e-mail: borislavbkrastev@gmail.comutks.elinpelin@gmail.com
Архитекти - тел: 0725/686 17

Отдел „Устройство на територията и контрол на строителството“ 
Главен инженер - тел: 0725/686 15
Контрол по строителството - тел: 0725/686 12
Кадастър и регулация - тел: 0725/686 34
Техници - тел: 0725/686 46
e-mail: utks.elinpelin@gmail.com


Дежурен Община Елин Пелин - тел: 0725/686 18

Архив - тел: 0725/686 19
Домакин - тел: 0725/686 47


„Връзки с обществеността“
Диана Димитрова
тел: 0725/686 44, моб. 0877 155 107
e-mail: pr@elinpelin.bg

„Публични комуникации, медии и събития“
Елена Стойчева
тел: 0725/686 44, моб. 0893 441 416
e-mail: news@elinpelin.bg
Радактор на вестник "Елин Пелин"
e-mail: vestnik.elinpelin@gmail.com


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (МКБППМН)
Секретар: Биана Цекова
тел: 0725/686 33, моб. 0893 441 401
e-mail: otdel_oksd@abv.bg


Търсене