Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,  Функция „Здравеопазване“

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра
Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,
 Функция „Здравеопазване“,

 

 1. Длъжност: Медицинска сестра в СУ „Васил Левски“, град Елин Пелин

Брой свободни места: 1

Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 месеца срок на изпитване, за пълно работно време – 8 /осем/ часа дневно при 5 /пет/ дневна работна седмица

Място на работа:  Община Елин Пелин - СУ „Васил Левски“, град Елин Пелин

 

 1. 2. Длъжност: Медицинска сестра в ДГ „Пчелица“, село Мусачево и ДГ „Кокиче“ село Равно поле

Брой свободни места: 1

Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 месеца срок на изпитване, за пълно работно време – 8 /осем/ часа дневно при 5 /пет/ дневна работна седмица, съгласно одобрен график от директора на ДГ

Място на работа: Община Елин Пелин - ДГ „Пчелица“, село Мусачево и ДГ „Кокиче“ село Равно поле

 

 1. Длъжност: Медицинска сестра в ДГ „Славейче“, село Лесново

Брой свободни места: 1

Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 месеца срок на изпитване, за непълно работно време – 4 /четири/ часа дневно при 5 /пет/ дневна работна седмица

Място на работа: Община Елин Пелин - ДГ „Славейче“, село Лесново

 

Изисквания за заемане на длъжността

 

Образование: медицинско образование - степен -бакалавър, 

Специалности и квалификация:  / медицинска сестра / фелдшер / акушерка

други:  стаж по специалността – не по-малко от една година;

специфични изисквания: компютърна грамотност ;

 • Личностни качества: Комуникативни умения,  инициативност, желание за работа, прецизност, умения за работа в екип;

 

Информация за длъжността:

Медицинската сестра в здравен кабинет на детското/учебното заведение осигурява медицинско обслужване на децата и създаването на оптимални условия за нормалното им физическо и психическо развитие. Наблюдава здравното състояние на децата, при необходимост оказва първа долекарска помощ и информира директора на детското/учебното заведение, родителите на детето и личния лекар.  Прави превръзки и други манипулации, взема секрети за изследване, наблюдава телесната температура и други показатели. Присъства при приемането на децата и провежда ежедневен филтър , информира се за здравното им състояние. Подготвя и организира извършването на основните и контролните медицински прегледи, антропометричните измервания, регистрира данните в здравните карти. Участва в съставянето и контрола по изпълнението на хигиенния режим на заведението / отопление и проветряване на помещенията , ежедневни разходки на децата  на открито , режим на съня ,занимания и хранене , чистота и безопасност в помещенията и на двора/

Организира и провежда общо закалителни и специално закалителни процедури на децата.

Заплатата определена за длъжността: 805 лева

ПТСПО на същата или сходна длъжност – по 1% за всяка година

Допълнителни социални придобивки: Поемане на пътни разходи; Осигурено работно облекло

 

Необходими документи:

 1. Заявление от кандидата /свободен текст/
 2. Автобиография /СV/.
 3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит ; компютърна грамотност.

 

          Документите се приемат до 17.00 часа на 31.07.2020 година в сградата на Община Елин Пелин,пл. „Независимост“ № 1, Информационен център.

 

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.


 1. длъжността Медицинска сестра Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,  Функция „Здравеопазване“... - Текуща страница
 2. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово-стопански дейности\", за Длъжност: Счетоводител
 3. Частен сектор
 4. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността \"Началник\" на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности - Елин Пелин”
 5. Списък на допууснатите кандидати до конкурс за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в Община Елин Пелин.
 6. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 7. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ 
 8. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в Общинската администрация на Община Елин Пелин
 9. Главен експерт „Европейски програми и проекти“
 10. Здравен медиатор
 11. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.
 12. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“, за Длъжност: Инспектор
 13. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция \\"Правно и административно обслужване"
 14. Специалист „Административно обслужване на общински съвет“
 15. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ - за длъжността: домашен помощник
 16. Община Елин Пелин обявява: В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 – Предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19, Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжността:  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
 17. Обявление за набиране на кандидати в Община Елин Пелин с място на работа: Община Елин Пелин, Градска библиотека Местни дейности финансирани с местни приходи; Длъжност: Библиотекар
 18. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 19. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в общинска администрация Елин Пелин.
 20. Списък на допуснатите кандидати до КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 21. Протокол от заседание на комисията за класиране на конкурс за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 22. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 23. Протокол за окончателно класиране от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 24. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 25. Община Елин Пелин обявява КОНКУРС за за заемане на длъжността Финансов контрольор в администрацията на Община Елин Пелин.
 26. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Директор дирекция „Финансово стопански дейности“ в администрацията на Община Елин Пелин
 27. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти“
 28. Общинска Администрация

Търсене