Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ

Тръжни процедури
21.10.2020

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“ ПО ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020Г., ПРИОРИТЕТНА ОС ПОДМЯРКА 8.3 „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“ ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-8.004
01.10.2020

Община Елин Пелин подписа договорза проект No CB007.2.12.002 „Магията на Синергиите“по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.
17.06.2020

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕД ОБЩНОСТТА ЗА ЗАКРИВАНЕТО НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0008 „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ!” И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
15.01.2020
На 13.01.2020 г. в Община Елин Пелин се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”. В качеството си на бенефициент, Общината изпълнява Проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0008-С01/РД-02-37-143/ от 23.11.2017 год. Реализирането на проекта се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕТО НА ПРОЕКТА И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0008 „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ!” ПРЕД ОБЩНОСТТА
08.01.2020

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“
04.12.2019

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!