Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ

Община Елин Пелин подписа договорза проект No CB007.2.12.002 „Магията на Синергиите“по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.
17.06.2020

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕД ОБЩНОСТТА ЗА ЗАКРИВАНЕТО НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0008 „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ!” И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
15.01.2020
На 13.01.2020 г. в Община Елин Пелин се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”. В качеството си на бенефициент, Общината изпълнява Проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0008-С01/РД-02-37-143/ от 23.11.2017 год. Реализирането на проекта се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕТО НА ПРОЕКТА И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0008 „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ!” ПРЕД ОБЩНОСТТА
08.01.2020

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“
04.12.2019

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”
21.08.2019

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“ ПО ОП „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014 - 2020 Г., ПРИОРИТЕТНА ОС ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-7.001
27.05.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!