ПРОЕКТИ


15.01.2020
На 13.01.2020 г. в Община Елин Пелин се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!”. В качеството си на бенефициент, Общината изпълнява Проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0008-С01/РД-02-37-143/ от 23.11.2017 год. Реализирането на проекта се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


Търсене