Околна среда

Водни ресурси
Територията на община Елин Пелин е богата на води и водни запаси. През нея протичат водосборната р.Лесновска, която се влива пред с. Долни Богров в р. Искър, р. Матица, която извира от мургашкия дял на Стара планина и при гр. Елин Пелин се влива в р. Лесновска.
На територията на Общината са разположени язовир Огняново с обем около 30 млн. куб. м. и микроязовир “Тараторсокото” над с. Габра с обем около 5 млн. куб. м.
Общината има и три геотермални извори. Със статут от държавно значение е извора в с. Равно поле, където минералният състав на водата и дебитът позволяват развитието на балнеоложки център. Другите два извора са в с. Елешница “Топлика” и в гр. Елин Пелин, където сондажа е замразен. Средногодишните валежи са около 550 мл/кв. м. Равнинната част се характеризира с високи подпочвени води.

Релеф
Релефът на община Елин Пелин е високоравнинен, полупланински и планински. Много добре е развито котловинното дъно, което е разположено между 539 м и 600 м над морското равнище. Големи територии заема подножието, което се заключава между 600-ия и 800-ия хоризонтал. За територията на община Елин Пелин първенец е връх Мургаш - 1687 м.

Килимат
Според климатичното райониране на България община Елин Пелин попада в южнобългарската умереноконтинентална област.
Разпределението на валежите подчертава типичния умереноконтинентален характер - със зимен минимум и вторичен минимум в края на лятото, а максимумът е в началото на лятото. Най-ниски са количествата на валежите в равнината - 547 мм/кв. м, а най-високи - в планинските части - 832 мм/кв. м. Валежите от сняг са в периода ноември-април.

Почви
Община Елин Пелин се отличава с изключително пъстра почвена покривка. Най-високите части от територията ѝ са покрити с кафяви горски почви. По тях обикновено са разположени канелени горски почви или рендзини - в района на с. Голяма Раковица. Равнинните терени са заети с богат набор от ливадни почви, на места заблатени в различна степен.

Горски фонд
Горският фонд на община Елин Пелин заема 153 936 дка гори, в това число:
широколистни високостеблени - 150 319 дка 
иглолистни - 833 дка 
горски пасища - 758 дка 
ливади - 818 дка

Екология
С унищожаването на горите и подмяната на редица дървесни видове силно са се променили биотопите на животинския свят. Фауната е силно обедняла във видово отношение и намалява по численост. Широки размери е придобила ерозията на почвата, вследствие на което е деградирала силно почвената покривка. Това са крайно негативни промени в околната среда, като повечето от тях имат необратим характер. Те се дължат основно на замърсяването на природните компоненти и средата като цяло. На територията на общината не са разположени тежки и замърсяващи околната среда произвоствени бази.
 

Търсене