Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_19-1781/01.08.2018 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПР на УПИ XXVIII - „за Обществено обслужване и озеленяване“ за отреждането му като „за Православен храм“ и на УПИ XXIX - „за Озеленяване“ за отреждането му като „за Православен храм“, кв. 165, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин
23.09.2020

Заповед ТС-392/07.07.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XII428, находящ се в кв.14, по плана на с. Равно поле, община Елин Пелин
23.09.2020

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2349/13.07.2020 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №27303.44.45, м. „БЛАТОТО“, землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин
23.09.2020

Заповед ТС-392/07.07.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XII428, находящ се в кв.14, по плана на с. Равно поле, община Елин Пелин
21.09.2020

Заповед ТС-392/07.07.2020г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XII428, находящ се в кв.14, по плана на с. Равно поле, община Елин Пелин
21.09.2020

Заповед ТС-565/18.09.2020г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-57, находящ се в кв. 7, по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин
21.09.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!