Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

Заповед ТС-379/02.07.2020г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор по КККР №17885.37.11, находящ се в м. „ГЕРЕНА“, землището на с. Григорево, община Елин Пелин
03.07.2020

Заповед №РД-02-15-24/23.03.2020г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройство за разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за застрояване (ИПЗ) на засегнати от предвижданията за ново трасе на железопътната линия за участък Елин Пелин – Ихтиман №№035003, 036004, 035006, 001082, 035096, 035098, 035099, 035014, 035015, 035016, 035017 и 035077, находящи се в м. „Милковица", землище на с. Нови хан, Община Елин Пелин във връзка с изпълнение на проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември" за участък Елин Пелин – Ихтиман.
02.07.2020

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2142(4)/11.03.2019г. е внесен за процедиране проект за ПУППЗ за ПИ №058002 (с идентификатор по КК 61248.58.2) с Парцеларен план за промяна на предназначението на част от полски път №000075 (с идентификатор по КК 61248.56.75), в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин
26.06.2020

На основание чл.129, ал.2 във връзка с изпълнението на чл.18а от АПК, изпълнявайки условията на чл. 131 от ЗУТ уведомяваме, че по заявление с вх. №УТ2_20-2296/18.10.2019 г. е издадена Заповед №ТС-123/02.03.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за изменение на кадастрален план във връзка с отразяване на влязъл в сила „ПУП-ИПРЗ на имоти, попадащи в урбанизираните територии при сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин и засегнати от нов проект за пътен надлез спирка Верила на проектен жп км 18+565" одобрен със заповед №РД-02-15-113-22.05.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството
22.06.2020

До заинтересованите страни - на основание чл.129, ал.2 във връзка с изпълнението на чл.18а от АПК, изпълнявайки условията на чл. 131 от ЗУТ уведомяваме, че по заявление с вх. №УТ2_20-2296/18.10.2019 г. е издадена Заповед №ТС-123/02.03.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за изменение на кадастрален план във връзка с отразяване на влязъл в сила „ПУП-ИПРЗ на имоти, попадащи в урбанизираните територии при сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин и засегнати от нов проект за пътен надлез спирка Верила на проектен жп км 18+565" одобрен със заповед №РД-02-15-113-22.05.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството
22.06.2020

Заповед ТС-253/11.05.2020г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-План за изменение на регулация и застрояване (ИПРЗ) за разделянето на урегулиран поземлен имот -УПИ VIII106, находящ се в кв.15, по планана с. Столник, Община Елин Пелин
19.06.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!