Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2304/08.01.2020г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №40227.85.8, находящ се в местност „Илиева Орница", землище на с. Крушовица, община Елин Пелин
26.03.2020

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2318/24.02.2020 г. е внесен за процедиране проект за проект за ПУП-ИПР за разделянето на УПИ V-292, находящ се в кв.33, по плана на с. Чурек, община Елин Пелин
26.03.2020

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2316/20.02.2020 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №52012.9.6, находящ се в м. „Садината", землище на с. Нови хан, община Елин Пелин
26.03.2020

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2317/20.02.2020г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №52012.6.33, находящ се в м. "Под село", землище на с. Нови хан, община Елин Пелин
26.03.2020

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2322/25.02.2020г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПЗ за изместване с кабелни линии 20 kV на кабелни линии и въздушни електропроводи 20 kV, извод „Конска ливада" от п/ст „Верила" и извод „Верила" от п/ст „Елин Пелин" в УПИ IV-374 и УПИ II-375, кв.10, сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин
26.03.2020

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. № УТ2_20-2227(17)/21.02.2020 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПРЗ с РУП за УПИ XIV-"за ОбНС и магазини", УПИ XIII-" за ОбНС и магазини" и УПИ XV-322- "за ОбНС и магазини", кв. 25а, по плана на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин
26.03.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!