Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения

„Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 70 м. за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на складова и логистична база“, в поземлен имот с идентификатор 27303.58.75, м. „Селището“, гр. Елин Пелин
24.09.2020

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона заводите", свързано с подадено заявление с вх. № ПВ2-00104/30.05.2018 г. от ЕТ „Мая 2005 Мая Стойчев"
14.09.2020

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на повърхностен воден обект река Габра, ляв приток на река Стари Искър, в поземлен имот с идентификатор №40227.360.6 в землище на село Крушовица, ЕКАТТЕ 40227, община Елин Пелин, Софийска област и в поземлен имот с идентификикатор №10029.332.346 в землище на село Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - изграждане на Мост на км 32 + 327 по път 1 и км 32+348 по път 2 при "Модернизация ЖП линия София - Пловдив в участъка Елин Пелин - Ихтиман"
26.08.2020

Съобщение за инвестиционно намерение с. Равно поле
24.08.2020

"Решение №СО-255-ПР/2007 г." на Директора на РИОСВ - София.
18.08.2020

"Решение №СО-254-ПР/2007 г." на Директора на РИОСВ - София.
18.08.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!