Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
23.06.2020

"Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 25 м. за напояване на земеделски култури", ПИ с идентификатор 61248.103.13, м. "Солейманов кладенец", землището на с. Равно поле, община Елин Пелин
18.06.2020

"Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради", в поземлени имоти с идентификатори 52012.60.51, 52012.60.52, 52012.60.53, 52012.60.58, 52012.60.59 и 52012.60.60, м. "Краище", с. Нови хан, община Елин Пелин
15.06.2020

"Ползване на воден обект с цел риболов, развъждане на риби и други аквакултури", в поземлен имот с № 000380, с. Габра, община Елин Пелин
15.06.2020

„РАЗШИРЕНИЕ И ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА „СКЛАДОВА БАЗА ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ", АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА“, находящ се в УПИ V-94, 95, 98, кв. 127с, сп. Верила, в землището на с. Равно поле, Община Елин Пелин, Софийска област и „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКРИТ ПАРКИНГ, ОТКРИТ РЕЗЕРВОАР (ВОДЕН БАСЕЙН) ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ДВА НАДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ“ в ПИ с идентификатор 61248.130.489, (стари ПИ №№ 130010, 130011, 130012, 130013, 130014, 130020, 130021, 130022, 130023, 130024, 130025 - за „Складова дейност“) в землището на с. Равно Поле, Община Елин Пелин, Софийска област
15.06.2020

Решение № СО-16-П/2020 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София.
26.05.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!