Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена със зеленчуци" в поземлен имот с идентификатор 43445.62.15, м. "Ибриево", с. Лесново, община Елин Пелин
03.04.2020

"Инвестиционно предложение за "Изграждане на собствен водоизточник", в поземлен имот № 014032, землището на с. Потоп, община Елин Пелин"
30.03.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Лесново" от страна на Община Елин Пелин
06.02.2020

"Решение № СО-82-ПР/2019 на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)- София за инвестиционно предложение - "Изграждане на многофункционална сграда включваща цех за производство на бои на водна основа и складове с офиси" в проектен имот с № 001063, образуван от имоти № 001050 и № 001056, м. "Горно ливаде", землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин
23.01.2020

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 30 м", в имот № 864, с. Елешница, община Елин Пелин с на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
21.01.2020

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект в землището на с. Нови хан, местност "Милковица", община Елин Пелин, област Софийска.
02.01.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!