Заявление за достъп до обществена информация

Правото на достъп до обществена информация е уредено в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ /Обн., ДВ. бр. 55 от 7 Юли 2000 г., изм. ДВ. бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм. ДВ. бр. 45 от 30 април 2002 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 24 от 21 март 2006 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ. бр. 49 от 19 юни 2007 г., изм. ДВ. бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм. ДВ. бр. 104 от 5 декември 2008 г., изм. ДВ. бр. 77 от 1 октомври 2010 г., изм. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 11 декември 2015 г., изм. ДВ. бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 50 от 1 юли 2016 г./.

В чл. 2 се съдържа определение на понятието обществена информация: Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”


Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.” и чл.8 от ЗДОИ: „Разпоредбите на закона относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която:
1. се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;
2. се съхранява в Националния архивен фонд на Република България.“

Видове обществена информация
Официална (чл. 10 от ЗДОИ):
“Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.”
Служебна (чл. 11 от ЗДОИ): “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на дейността на органите и на техните администрации.“

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в "Центъра за административно обслужване" на Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ 1, тел. 0725/60200, 0725/68620.

Заявления могат да се подават с попълване на контактната форма, както и на електронен адрес obshtina@elinpelin.org

Ако искате да ни изпратите запитване може да изпозвате формата:
Полетата обозначение със * са задължителни и трябва да бъдат попълнени

Търсене