Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Кметът на община Елин Пелин, на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител чл.13 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и своя Заповед  № 252 от 08.05.2020г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин, при следните условия:

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Осигурява с правни средства спазването на законността в Общината. Анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела, прави изводи и предлага мерки за отстраняване на закононарушенията и за търсене на отговорност на виновните лица; Оказва правна помощ на дирекциите и отделите в структурата на Общинската администрация при осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки по правни въпроси; Подготвя становища за законосъобразността на проектите за решения на Общинския съвет;. Участва в анализирането и  подготовката на предложения за актуализация на действащите наредби на Общинския съвет; Изготвяне на становища по постъпили жалби на граждани, комплектоване на преписките и изпращане в съда. Съдейства за правилното протичане на договорната дейност в общината, като участва при съставянето и сключването на договори и контролира законосъобразното възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:

- Образование: Висше с образователна степен „магистър“ 

- Професионално направление, по което е придобито образованието: „Право“

- Професионален опит – не се изисква/или придобит минимален ранг за заемане на длъжността:  V младши;

 1. Специфичните изисквания за длъжността, установени с нормативен акт са: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
 2. Конкурсът с допуснатите кандидати да се проведе на два етапа:
 • Решаване на писмен тест;
 • Интервю;
 1. Необходимите документи за участие в конкурсната процедура са:
 • Заявление за участие в конкурс – по образец;

/Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
 • Автобиография CV формат;
 • Документ за самоличност ;

- Свидетелство за съдимост, при първоначално постъпване на работа в общинската администрация на община Елин Пелин

- Документ за медицински преглед, при първоначално постъпване на работа в общинската администрация на община Елин Пелин

 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на

професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

 • Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител,

или декларация по чл. 111 ал. 2 от Закона за държавния служител – само за лица, които постъпват за първи път на държавна служба.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Всеки работен ден между 9:00-12:00ч. и 13:00-16:00ч., в сградата на Община Елин Пелин - гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 1, Център за услуги и информация на граждани (ЦУИГ), първи етаж, не по-рано от 10 дни и не по-късно от 14 дни от публикуване на обявата за откриване на процедурата.

Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин”;

               

 

 1. Размерът на основната заплата, определена за длъжността е в границите на 610 лв. до 1600 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Приложение № 1 към чл. 3, ал.2 от същата;
 2. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения на Община Елин Пелин - пл. "Независимост" №1, ет.1 и на интернет страницата на общината;

 

 

ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

Кмет на Община Елин Пелин


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА  ЗА КЛАСИРАНЕ


 1. обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.... - Текуща страница
 2. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово-стопански дейности\", за Длъжност: Счетоводител
 3. Частен сектор
 4. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността \\"Началник\\" на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин”
 5. Списък на допууснатите кандидати до конкурс за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в Община Елин Пелин.
 6. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ 
 7. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в Общинската администрация на Община Елин Пелин
 8. Главен експерт „Европейски програми и проекти“
 9. Здравен медиатор
 10. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.
 11. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“, за Длъжност: Инспектор
 12. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция \\"Правно и административно обслужване"
 13. Специалист „Административно обслужване на общински съвет“
 14. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ - за длъжността: домашен помощник
 15. Община Елин Пелин обявява: В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 – Предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19, Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжността:  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
 16. Обявление за набиране на кандидати в Община Елин Пелин с място на работа: Община Елин Пелин, Градска библиотека Местни дейности финансирани с местни приходи; Длъжност: Библиотекар
 17. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 18. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в общинска администрация Елин Пелин.
 19. Списък на допуснатите кандидати до КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 20. Протокол от заседание на комисията за класиране на конкурс за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 21. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,  Функция „Здравеопазване“
 22. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 23. Протокол за окончателно класиране от конкурснА процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 24. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 25. Община Елин Пелин обявява КОНКУРС за за заемане на длъжността Финансов контрольор в администрацията на Община Елин Пелин.
 26. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Директор дирекция „Финансово стопански дейности“ в администрацията на Община Елин Пелин
 27. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти“

Търсене