Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Отпадъци

Заповед №655/20.10.2020 за организиране и извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Елин Пелин за 2021 г.
26.10.2020

НАРЕДБА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
28.11.2017

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
24.11.2017

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
24.11.2017

Закон за управление на отпадъците
24.11.2017

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ГОРНА МАЛИНА 2016 – 2020 Г."
06.09.2017

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!