Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Отпадъци

НАРЕДБА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
28.11.2017

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
24.11.2017

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
24.11.2017

Закон за управление на отпадъците
24.11.2017

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ГОРНА МАЛИНА 2016 – 2020 Г."
06.09.2017

Решение №СО-30-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на "Местна инициативна група Елин Пелин - Горна Малина" (МИГ Елин Пелин - Горна Малина) за периода 2017-2023 г.
30.08.2017

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!