Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Комисии
 
Постоянни комисии към Общински съвет- Елин Пелин
мандат 2019 - 2023г.

 

 

ПК по „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала :

 

 1. Богомил Бранков – Председател
 2.  Тодор Величков - Секретар
 3.  Стоян Жидов - Член
 4. Валери Брънзелов - Член
 5.  Георги Костов - Член
 6. Венцислав Тоцев - Член
 7.  Цветелин Добрев – Член

 

ПК по „Финанси, бюджет и програми за развитие”:

 

 1. Емил Петров - Председател
 2. Пламен Зафиров – Секретар
 3. Богомил Бранков - Член
 4. Александър Станоев - Член
 5. Гергана Иванова - Член
 6. Стефан Николов - Член
 7. Венцислав Тоцев – Член

 

ПК по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство”:

 

 1. Стефан Стоилов – Председател
 2. Стефан Николов - Секретар
 3. Стоян Жидов - Член
 4. Григор Стойчев - Член
 5. Стоил Стоилов - Член
 6. Емил Петров - Член
 7. Цветелин Добрев - Член

 

ПК по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и социални дейности”:

 

 1. Гергана Иванова – Председател
 2. Йорданка Ганиева - Секретар
 3. Антоанета Драганова - Член
 4. Георги Атанасов - Член
 5. Галя Борисова- Член
 6. Александър Станоев - Член
 7. Пламен Зафиров - Член

 

ПК по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”:

 

 1. Валери Брънзелов – Председател
 2. Благой Благоев - Секретар
 3. Георги Костов - Член
 4. Богомил Бранков - Член
 5. Галя Борисова - Член
 6. Стефан Стоилов - Член
 7. Йорданка Ганиева - Член

 

ПК по „Законност, сигурност, обществен ред, граждански права и транспорт”:

 

 1. Благой Благоев – Председател
 2. Георги Атанасов – Секретар
 3. Антоанета Драганова - Член
 4. Александър Станоев - Член
 5. Григор Стойчев - Член
 6. Стоил Стоилов - Член
 7. Тодор Величков - Член

 

ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”:

 

 1. Цветелин Добрев - Председател
 2. Галя Борисова - Секретар
 3. Стоил Стоилов - Член
 4. Валери Брънзелов - Член
 5. Йорданка Ганиева - Член
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!