Околна среда

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10

Водни ресурси
Територията на община Елин Пелин е богата на води и водни запаси. През нея протичат водосборната р. Лесновска, която се влива пред с. Долни Богров в р. Искър, р. Матица, която извира от мургашкия дял на Стара планина и при гр. Елин Пелин се влива в р. Лесновска.
На територията на Общината са разположени язовир Огняново с обем около 32 млн. куб. м. и микроязовир “Тараторсокото” над с. Габра с обем около 5 млн. куб. м.
Общината има и три геотермални извори. Със статут от държавно значение е извора в с. Равно поле, където минералният състав на водата и дебитът позволяват развитието на балнеоложки център. Другите два извора са в с. Елешница “Топлика” и в гр. Елин Пелин, където сондажа е замразен. Средногодишните валежи са около 550 мл/кв. м. Равнинната част се характеризира с високи подпочвени води.

Релеф
Релефът на община Елин Пелин е високоравнинен, полупланински и планински. Много добре е развито котловинното дъно, което е разположено между 539 м и 600 м над морското равнище. Големи територии заема подножието, което се заключава между 600-ия и 800-ия хоризонтал. За територията на община Елин Пелин първенец е връх Мургаш - 1687 м.

Килимат
Според климатичното райониране на България община Елин Пелин попада в южнобългарската умереноконтинентална област.
Разпределението на валежите подчертава типичния умереноконтинентален характер - със зимен минимум и вторичен минимум в края на лятото, а максимумът е в началото на лятото. Най-ниски са количествата на валежите в равнината - 547 мм/кв. м, а най-високи - в планинските части - 832 мм/кв. м. Валежите от сняг са в периода ноември-април.

Почви
Община Елин Пелин се отличава с изключително пъстра почвена покривка. Най-високите части от територията ѝ са покрити с кафяви горски почви. По тях обикновено са разположени канелени горски почви или рендзини - в района на с. Голяма Раковица. Равнинните терени са заети с богат набор от ливадни почви, на места заблатени в различна степен.

Горски фонд
Горският фонд на община Елин Пелин заема 153 936 дка гори, в това число:
широколистни високостеблени - 150 319 дка 
иглолистни - 833 дка 
горски пасища - 758 дка 
ливади - 818 дка

Екология
С унищожаването на горите и подмяната на редица дървесни видове силно са се променили биотопите на животинския свят. Фауната е силно обедняла във видово отношение и намалява по численост. Широки размери е придобила ерозията на почвата, вследствие на което е деградирала силно почвената покривка. Това са крайно негативни промени в околната среда, като повечето от тях имат необратим характер. Те се дължат основно на замърсяването на природните компоненти и средата като цяло. На територията на общината не са разположени тежки и замърсяващи околната среда произвоствени бази.
 

 1. Околна среда - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 8. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 9. Туризъм
 10. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 11. Паметници на културата
 12. Карта на общината
 13. Географско положение
 14. Читалища
 15. Общински търговски дружества
 16. Паметници на културата
 17. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 18. Обща информация
 19. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 20. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 21. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 22. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. /гара/ Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене