Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси

Дата на публикуване: 02.02.2021 14:44

Банкова сметка на Община Елин Пелин за плащане на местни данъци и такси:

„Общинска банка“ АД – Елин Пелин

IBAN: BG18 SOMB 9130 84 5832 8544

BIC: SOMBBGSF

 

Кодове за вид плащане:

44 14 00 – патентен данък / таксиметров превоз на пътници

44 21 00 – данък върху недвижимите имоти + лихва

44 22 00 – данък върху наследствата

44 23 00 – данък върху превозните средства + лихва

44 24 00 – такса битови отпадъци + лихва

44 25 00 – 3 % данък върху придобиване на имущество

44 28 00 – туристически данък

44 80 07 – такса за изготвяне на данъчна оценка; такса при запитване от ЧСИ

44 80 01 – такса за изготвяне на скица

44 65 00 – глоби, лихви и неустойки

44 80 13 – такса за притежаване на куче


  1. Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси - Текуща страница

Търсене