Община Елин Пелин обявява национални конкурси на тема „Мила родна картинка“ по повод 145 години от рождението на Елин Пелин

Дата на публикуване: 19.01.2022 15:20
По повод 145 години от рождението на класика на българската литература, писателя Елин Пелин, която ще отбележим на 18 юли 2022 г. Община Елин Пелин обявява национални конкурси на тема „Мила родна картинка“.

 • Конкурс за разказ
 • Конкурс за есе
 • Конкурс за детска рисунка
РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ:
 
 1. Право на участие имат всички български граждани, без ограничение на възрастта;
 2. Съдържанието на разказа трябва да отговаря на темата на конкурса;
 3. Конкурсът е анонимен. Творбата е неподписана и се поставя в голям плик само с надпис: за  Националния конкурс за разказ „Мила родна картинка“.
Малък, запечатан плик, съдържащ данните на автора, също неподписан се поставя в големия плик.
      4. Всеки автор има право да участва с една творба, написана специално за конкурса и непубликувана.
      5.Технически изисквания към разказа:
 • Формат - до 4 (четири) стандартни страници (1800 знака), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12;
 • Разказът следва да е написан на кирилица, като се спазват правилата за правопис и пунктуация;
 • Разкази, несъобразени с темата на конкурса и техническите изисквания, отпадат от класирането.
       6. Разказите се изпращат на хартиен носител на адрес:
гр. Елин Пелин, п.к. 2100
пл. „Независимост“ № 1
община Елин Пелин
за Националния конкурс „Мила родна картинка“

      7. Срок за изпращане на разказа:
 3 юни 2022 г., валидно е пощенското клеймо
     
      8. Награди:
I награда - 500 лв.
II награда - 300 лв.
III награда - 200 лв.
Поощрителна награда - 100 лв.

      9. Жури:
Председател: Мирела Иванова - поет, писател, драматург в Народен театър „Иван Вазов“;
Членове:
Елин Иванов - внук на писателя Елин Пелин;
Божанка Димитрова - журналист
 
Наградените творби ще се обявят публично на сайта на община Елин Пелин, www.elinpelin.bg, а връчването на наградите ще бъде на официалното честване 145 години от рождението писателя Елин Пелин, на 18 юли 2022 година в град Елин Пелин.
Участниците в конкурса дават съгласието си Община Елин Пелин да  публикува и разпространява безвъзмездно и неограничено творбите им.


РЕГЛАМЕНТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ „Мила родна картинка“

 1. Право на участие в конкурса имат лица от 13 до 25 години.
 2. Изисквания:

2.1. Формат:

 • до две стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.

2.2. Придружаваща информация:

 • трите имена на автора;
 • личен телефон и e-mail за връзка.

2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:

2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.

 1. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.
 2. Критерии за оценяване:

4.1.Изисквания:

 • тематична свързаност на есето;
 • последователност/логика на изложението;
 • структура: увод – изложение - заключение.

4.2. Език:

 • езиков речник и умение да бъде използван;
 • правопис и пунктуация.
 1. Оценяване:

5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури.

5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора.

 1. Награден фонд:
 • І-ва награда - 200.00 лв.
 • ІІ-ра награда - 150.00 лв.
 • ІІІ-та награда - 100.00 лв.

 Три поощрителни награди по 50.00 лв.

 1. Отличените есета ще бъдат обявени публично на сайта на Община Елин Пелин www.elinpelin.bg, а връчването на наградите ще бъде на официалното честване 145 години от рождението на писателя Елин Пелин, на 18 юли 2022 година в град Елин Пелин.

Участниците в конкурса дават съгласието си Община Елин Пелин да  публикува и разпространява безвъзмездно и неограничено творбите им.


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „Мила родна картинка“

 

Цел на конкурса:

 • За да се стимулира и развива детското творчество и способностите на деца с изявени дарби в областта на изобразителното изкуство, тяхната креативност и въображение

 

РЕГЛАМЕНТ

 1. Право на участие в конкурса имат всички ученици на възраст  от 9 до 18 год.
 2. Размер на творбите - 35/50 см., без паспарту
 3. Материали и техника - по избор.
Жанров обхват:
 • Живопис;
 • Графика;
 • Карикатура
Тематичен обхват: Чрез средствата на изобразителното изкуство да провокира у учениците образи и асоциации, свързани с негативни явления от действителността.
На гърба на всяка творба трябва да има следната информация:
 • Трите имена на автора;
 • Възраст и клас;
 • Училище;
 • Населено място и точен адрес;
 • Телефон за връзка.

 • Класиране по възрастови групи:
 • I възрастова група - 9-11 год.;
 • II възрастова група - 12-14 год.;
 • III възрастова група - 15-18 год.

Класираните ученици ще получат медал, грамота и предметна награда. Най-добрата рисунка ще бъде отличена със специална награда - плакет.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят своите творби в срок до 05.06.2022 г. на адрес:

гр. Елин Пелин, п.к. 2100

пл. „Независимост“ №1

Община Елин Пелин

за Националния конкурс „Мила родна картинка“

 Оценяване:
Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена.
В състава на комисията се включват художници, общественици, Общинска администрация - Елин Пелин.

 Награди
Присъждат се  награди за І, ІІ и ІІІ място в различните възрастови групи.
Ще бъде връчена и Специална награда на Кмета на Община Елин Пелин.

Класираните ученици ще получат медал, грамота и предметна награда. Най-добрата рисунка ще бъде отличена със специална награда - плакет.

Творбите не се връщат. Изпратените детски рисунки и всички права върху тях остават запазени за организаторите.

Наградените творби ще бъдат подредени в изложба.

Списъкът с имената на победителите ще бъдат публикувани на сайта на Община Елин Пелин www.elinpelin.bg, а връчването на наградите ще бъде на официалното честване на 18 юли 2022 година в град Елин Пелин.

 

* Забележка: При невъзможност да присъстват на награждаването, участниците от страната, заели призови места, ще получат наградите си по куриер.

Разходите /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.

Галерия
Наименование Брой тегления
Конкурси 2022 - Мила родна картинка.pdf 1205 Изтегли документ с име "Конкурси 2022 - Мила родна картинка.pdf"

Търсене