ЗАЯВЛЕНИЯ

Дата на публикуване: 10.07.2016 21:00

№ 01-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА

№ 02-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ИНЖЕНЕРНО ОТКЛОНЕНИЕ

№ 03-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 13

№ 04а-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

№ 04-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА И ВИЗА

№ 05-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА

№ 07-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО

№ 08-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОЕЖ

№ 09-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМИСИЯ, ОСВИДЕТЕЛСТВАЩА САМОСРУТВАЩ СЕ СТРОЕЖ

№ 10-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНИ ФАКТИ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

№ 10-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

№ 11-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС (КОПИЕ) ОТ ДОКУМЕНТИ


№ 14-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.202

№ 15-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

№ 17-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИЯ- пар8

№ 18-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ

№ 19-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

№ 20-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН


№ 22 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВЯНЕ


№ 23 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ-ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ИЗДАВАНЕ НА РП

№ 24 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РП

№ 25 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ-ОДОБРЯВАНЕ НА ИП И ИЗДАВАНЕ НА РС

№ 25 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 26 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ ИП И ИЗДАВАНЕ НА РС

№ 28 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РС

№ 29 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДAВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - ЧЛ. 175

№ 30 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИП И РС - ЧЛ. 154 - ДВУСТРАННО

№ 33 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УВЕ

№ 35 ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДЕН ТЕКСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ-1

ДЕКЛАРАЦИЯ-2

ДЕКЛАРАЦИЯ-3

ДЕКЛАРАЦИЯ-4

ОПИС-ПРОЕКТ


Заповед №1119, от 07.12.2016г. Като приложение към заявления №20, №25, №26 и №29 да се изисква от заявителите текстова и графическа част на проектите да се предоставят на електронен носител

Търсене