Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Контакти

Адрес: 2100 Елин Пелин

пл. Независимост №1

тел: 0725/686 20

факс: 0725/602 00

e-mail: obshtina@elinpelin.org

Приемен ден: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


Кмет на Община Елин Пелин

доц. д-р инж. Ивайло Симеонов

тел: 0725/686 20
e-mail: kmet.elinpelin@gmail.com


Технически сътрудник на кмета
тел: 0725/686 20; факс: 0725/602 00


Секретар на Община Елин Пелин

Симеона Попгеоргиева

тел: 0725/686 22;

e-mail: s.popgeorgieva@gmail.com


Заместник-кмет "Инвестиции и строителство"

инж. Станислав Димитров

тел: 0725/686 20    0895/ 53 81 36


Заместник-кмет "Образование, хуманитарни и социални дейности"

Райничка Николова

тел: 0725/686 24    0893/44 14 75

e-mail: reni.nikolova64@gmail.com


Заместник-кмет "Европейски фондове и Екология"

инж. Николай Савов 

тел: 0893 441 440

e-mail: nsawow@abv.bg


Общински съвет - Елин Пелин
Председател - Николай Плещов
ОбС - Елин Пелин секретар
тел: 0725/686 31; факс: 0725/602 12


Директор на дирекция "Финансово-стопански дейности"
Симка Стоянова
тел: 0725/686 25
Каса - 0725/686 44
Счетоводство - 0725/686 26 
e-mail: ob_s4et@abv.bg


Дирекция "Правно административно обслужване"
тел: 0725/602 06
Юристи - 0725/686 29


"Център за услуги и информация на гражданите"
тел: 0725/686 40
ЦУИГ /Административно обслужване/
тел: 0725/686 10
e-mail: cuig@elinpelin.org


Временна заетост - 0725/686 16 


ТРЗ и Човешки ресурси - 0725/686 25


Отдел "Образование, хуманитарни и социални дейности"
тел: 0725/686 33, 0725/686 28
e-mail: oksdelinpelin@gmail.com


"Гражданско състояние" (ГРАО) 
тел: 0725/686 36
e-mail: grao_elinpelin@abv.bg


Екология
Цветанка Христова
тел: 0893 441 437 
тел: 0725/686 48
e-mail: eco@elinpelin.org


Отдел "Европейски политики, програми и проекти"
тел: 0725/602 08, 0725/686 37
e-mail: fond_elinpelin@abv.bg


Отдел "Общинска собственост"
тел: 0725/686 13
e-mail: os_elinpelin@abv.bg


"Местни данъци и такси"
Инспектори - 0725/686 42
Счетоводител - 0725/686 16
e-mail: obst_danaci2@mail.bg


Гл. архитект - Борислав Кръстев

тел: 0725/602 11 
Приемни дни:

всеки понеделник от 13:00 до 16:00 ч.
и всяка сряда от 09:00 до 12:00 ч.


Отдел „Устройство на територията“
Кадастър и регулация
тел: 0725/686 15
e-mail: tsu_elinpelin@abv.bg


"Контрол по строителството"
тел: 0725/686 12 
Техници - 0725/68614


Отдел "Инвестиции, строителство и екология"
тел: 0725/686 45


Охрана - 0725/602 10 
Домакин - 0725/686 19


"Връзки с обществеността"
Диана Димитрова
тел: 0877 155 107
e-mail: pr@elinpelin.org


Вестник "Елин Пелин"
Редактор: Елена Стойчева

e-mail: vestnik.elinpelin@gmail.com


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (МКБППМН)
Секретар: Биана Цекова
тел: 0893 441 401
e-mail: otdel_oksd@abv.bg

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!