Регистрационни документи МИГ


Приложени са регистрационни документи на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Елин Пелин - Горна Малина":

Решение 68/2016 г. на СОС;

Регистрация в регистър БУЛСТАТ;

Регистрация в Централния регистър на щридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието.

Реш. СОС МИГ

БУЛСТАТ МИГ


Уд. МИГ ЦРЮЛНС

Търсене