Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Общинска Администрация-архив


ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Община Елин Пелин обявява прием на документи за следните длъжности:

 1. Координатор / диспечер и на здравно-социални услуги в общността по програмата за патронажна грижа – 1 лице.
 2. Медицинска сестра – 3 лица.
 3. Рехабилитатор – 1 лице.
 4. Домашен помощник – 8 лица.
 5. Шофьор – 1 лице.
Работата е насочена към групи в неравностойно социално положение – лица с хронични заболявания нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи, лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в процедурата по подбор може да видите тук:

Подбор на кандидатите:

 • Подбор по документи
 • Интервю с допуснатите кандидати

Необходими документи които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в процедурата по подбор:

 • Писмено заявление за кандидатстване по образец.
 • Автобиография  по образец.
 • Копие от диплом за завършена степен на образование.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, пл. „НЕЗАВИСИМОСТ“ №1, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - За Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Елин Пелин и община Етрополе” в срок до 30.09.2019 г. включително.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на общината.
Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Информацията се публикува на видно място в сградата на Община Елин Пелин.

Телефон за информация: 0725/ 686 25.


Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!