Проекти на нормативни документи


30.08.2021
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.08.2021 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин.

22.02.2021
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.02.2021 г., за предложения и становища по доклада, мотивите и Проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регламентиране отглеждането на домашни кучета на територията на община Елин Пелин.

25.01.2021
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.01.2021 г., за предложения и становища по доклада, мотивите и Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Елин Пелин.

13.01.2021

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.01.2020 г. за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Елин Пелин.


22.12.2020
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Елин Пелин чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.

16.12.2020
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.12.2020 г., за предложения и становища по доклада, мотивите и Проект за за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин.

Търсене