Административно-технически услуги Устройство на територията

Административно-технически услуги Устройство на територията
НомерИмеИнформация
Услуга 2005Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственостинформация
Услуга 2114Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти информация
Услуга 2027Издаване на скици за недвижими имотиинформация
Услуга 2083Издаване на виза за проектиранеинформация
Услуга 2002Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии информация
Услуга 2082Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имотинформация
Услуга 2115Одобряване изменението на кадастрален планинформация
Услуга 2084Издаване на удостоверение за търпимост на строежинформация
Услуга 2024Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени информация
Услуга 2113Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срокаинформация
Режим 1989Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обектиинформация
Услуга 2023Съгласуване на идейни инвестиционнни проектиинформация
Услуга 2041Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението информация
Режим 2130Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проектиинформация
Услуга 2054Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строежинформация
Услуга 1990Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежаинформация
Услуга 2085Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТинформация
Услуга 2062Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категорияинформация
Услуга 2001Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени плановеинформация
Услуга 2060Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени плановеинформация
Услуга 2025Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициативаинформация
Услуга 2117Одобряване на подробен устройствен планинформация
Услуга 2518Изменение на план на новообразувани имотиинформация
Услуга 2519Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съветинформация
Услуга 2018Удостоверение за административен адрес на поземлени имотиинформация

 1. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 2. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
 3. Изменение на план на новообразувани имоти
 4. Одобряване на подробен устройствен план
 5. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 6. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 7. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 8. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 9. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 10. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 11. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 12. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 13. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
 14. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 15. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 16. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 17. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 18. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 19. Одобряване изменението на кадастрален план
 20. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 21. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 22. Издаване на виза за проектиране
 23. Издаване на скици за недвижими имоти
 24. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 25. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Търсене