Общинска администрация град Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността Вътрешен одитор в администрацията на Община Елин Пелин

Дата на публикуване: 25.03.2022 13:25
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Кметът на община Елин Пелин, на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител чл.13 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и своя Заповед  № 252 от 23.03.2022г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на длъжността Вътрешен одитор в администрацията на Община Елин Пелин, при следните условия:

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Участва в пряко проучване, планиране, изпълнение и докладване по възложения вътрешен одит. Извършва проучване на одиторския обект и изготвя одиторския план за извършване на одит. При осъществяване на вътрешен одит проверява законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане имуществото на одитираните обекти. Проверява организацията, законосъобразността и достоверността на водената счетоводна отчетност. Дава препоръки на ръководителите на одитираните обекти. Вътрешният одитор подпомага организацията за постигане на целите ѝ, като идентифицира и оценява рисковете в организацията; Разработва, актуализира и подписва Статута на Сектор ВО, Стратегическия план за дейността на ЗВО; Годишния план за дейността на Сектор ВО за съответната година. Дава препоръки за подобряване дейността на съответната дейност или структура.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:

- Образование: Висше и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър";

- Професионално направление, по което е придобито образованието: „Икономика“ или „Администрация и управление“ или „Право“;

- Професионален опит – не се изисква;

- Сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

 1. Специфичните изисквания за длъжността, установени с нормативен акт са: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

Да отговаря на изискванията, установени в чл. 19 от ЗВОПС

 1. Конкурсът с допуснатите кандидати да се проведе на два етапа:
 • Решаване на писмен тест;
 • Интервю;
 1. Необходимите документи за участие в конкурсната процедура са:
 • Заявление за участие в конкурс – по образец;

/Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
 • Автобиография CV формат;
 • Документ за самоличност ;

- Свидетелство за съдимост, при първоначално постъпване на работа в общинската администрация на община Елин Пелин

- Документ за медицински преглед, при първоначално постъпване на работа в общинската администрация на община Елин Пелин

 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на

професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

 • Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител,

или декларация по чл. 111 ал. 2 от Закона за държавния служител – само за лица, които постъпват за първи път на държавна служба.

 • Сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра

на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Всеки работен ден между 9:00-12:00ч. и 13:00-16:00ч., в сградата на Община Елин Пелин - гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 1, Център за административно обслужване (ЦАО), или на e-mail : hr@elinpelin.bg не по-рано от 10 дни и не по-късно от 14 дни от публикуване на обявата за откриване на процедурата.

Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в администрацията на Община Елин Пелин”;

 1. Размерът на основната заплата, определена за длъжността е в границите на 710 лв. до 2000 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Приложение № 1 към чл. 3, ал.2 от същата;
 2. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения на Община Елин Пелин - пл. "Независимост" №1, ет.1 и на интернет страницата на общината;

 

 

ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

Кмет на Община Елин Пелин

ГалерияТърсене