Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Финансово стопански дейности“

Дата на публикуване: 24.01.2022 13:35
ОБЯВЛЕНИЕ
Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Финансово стопански дейности“

Изисквания към кандидатите:

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Висше, с образователно-квалификационна степен „бакалавър” Професионална област:  Икономика  / Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика/

Професионален опит: Да е работил не по-малко от 2 години по специалността.

- Да има умения за работа със счетоводен програмен продукт за отчетно-информационните функции на оперативното счетоводство.

  1. Професионална компетентност: Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове – обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността му, умения за практическото им прилагане, способност да работи съобразно нормативните актове /ЗС; ЗПФ; ЗКПО; ЗДДФЛ /

Да притежава професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността. Да притежава способност да работи ефективно с колегите си в екип. 

  1. Допълнителна квалификация – компютърни умения-работа с MS Word, MS Exel, и в интернет среда.
  2. Срок на трудовия договор: По заместване – до завръщане на титуляра.
  3. Кратко описание на длъжността:

Води отчетност на пътните книжки/листа раздава ги на шофьорите, изготвя обобщени счетоводни справки за изминатите километри и изразходваните горива в края на месеца на автобусите и леките автомобили. Води отчетност за получените и изразходвани хранителни продукти, консумативи и материали. Води отчетност на ДМА чрез проверки и инвентаризация за изпълнение изискванията на Закона за счетоводство. Извършва счетоводни записвания. Изготвя банкови платежни нареждания за плащания към доставчици. Изпълнява отчетността на бюджетни сметки сметки в съответствие с нормативните разпоредби. Съставяне, оформяне и отчитане на платежни документи свързани с касовото движение на паричните средства. Води касова книга по форма и ред, установени с вътрешните правила за счетоводната документация.

            Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: (710 - 1500) лева

Необходими документи:

  1. Заявление от кандидата /свободен текст/
  2. Автобиография /СV/.
  3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит и компютърна грамотност.
  4. Кратко мотивационно писмо, описващо допълнителен опит или умения, приложими за съответната длъжност.

          Документите се приемат до 17.00 часа на 11.02.2022 година в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, Център за административно обслужване.

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.

Галерия
Наименование Брой тегления
Обявление счетоводител в Дирекция ФСД.pdf 80 Изтегли документ с име "Обявление счетоводител в Дирекция ФСД.pdf"

Търсене