Изготвен проект на План-сметка за прогнозни необходими разходи за дейностите по „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране", „Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации" и „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места" през 2022 г. на територията на община Елин Пелин

Дата на публикуване: 12.11.2021 15:30
На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, с настоящото уведомявам жителите на Община Елин Пелин и всички заинтересовани лица за откриване на производство по издаване на общ административен акт, а именно - изготвен проект на План-сметка за прогнозни необходими разходи за дейностите по „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране", „Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации" и „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места" през 2022 г. на територията на община Елин Пелин.

На 12.11.2021 г. бе входиран Доклад с рег. индекс №ОбС-953 от 12.11.2021 г. на кмета на Община Елин Пелин до Общински съвет – Елин Пелин, във връзка с изготвена план-сметка за дейност чистота по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл. 66, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. с чл. 69, ал. 1 от АПК, определям следната форма на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта – 1) писмени предложения и възражения, които следва да бъдат депозирани в деловодството на Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост" №1, до изтичане на срока по чл. 69, ал. 2 от АПК, и 2) участие в заседания на органа, издаващ акта – Общински съвет-Елин Пелин.

Търсене