Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: незастроен УПИ IX-общ., кв. 29, с площ 563 кв.м., по действащия кадастрален и регулационен план на с. Лесново, одобрен със заповед №0-197/20.02.1968 г. и изменен с решение № 190 по протокол №11/26.06.2020 г. на Общински съвет-Елин Пелин, с граници, съгласно Скица № 504/05.06.2020г., издадена от Община Елин Пелин, презаверена на 27.08.2021г.: от изток – УПИ VII-205; от юг – улица с о.т. 16г-; от запад – улица с о.т. 16в-16г; от север – УПИ Х- общ., кв. 29, по плана на с. Лесново, общ. Елин Пелин

Дата на публикуване: 30.08.2021 16:35
Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 
незастроен УПИ IX-общ., кв. 29, с площ 563 кв.м., по действащия кадастрален и регулационен план на с. Лесново, одобрен със заповед №0-197/20.02.1968 г. и изменен с решение № 190 по протокол №11/26.06.2020 г. на Общински съвет-Елин Пелин, с граници, съгласно Скица № 504/05.06.2020г., издадена от Община Елин Пелин, презаверена на 27.08.2021 г.: от изток – УПИ VII-205; от юг – улица с о.т. 16г-; от запад – улица с о.т. 16в-16г; от север – УПИ Х- общ., кв. 29, по плана на с. Лесново, общ. Елин Пелин.


Наименование Брой тегления
Обявление 1.pdf 9 Изтегли документ с име "Обявление 1.pdf"

Търсене