Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Работно помещение № 1, с площ от 19,15 кв.м., находящо се в масивна едноетажна сграда, построена в имот с пл. № 231 в УПИ XVII- За битов комбинат и магазини, кв. 31, по плана на с. Столник, общ. Елин Пелин

Дата на публикуване: 17.08.2021 17:10
Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Работно помещение № 1, с площ от 19,15 кв.м., находящо се в масивна едноетажна сграда, построена в имот с пл. № 231 в УПИ XVII- За битов комбинат и магазини, кв. 31, по плана на с. Столник, общ. Елин Пелин.


Наименование Брой тегления
Обявление.pdf 6 Изтегли документ с име "Обявление.pdf"

Търсене