На основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.№ УТ2_20-2427/21.05.2021г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПРЗ за промяна на предназначението на УПИ XXIХ-„за Производствени, складови дейности, обществено и делово обслужване“ (ПИ с идентификатор по КККР на с. Нови хан 52012.200.28), находящ се в кв. 80, по плана на с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин.

Дата на публикуване: 21.07.2021 16:28

Търсене