На основаниечл.124б, ал.2от ЗУТ, Ви уведомяваме,чесъс заявление с Вх.NoУТ2_18-1441/15.01.2021г. е издадена Заповед No672/12.07.2021г.–за разрешаване изработванетона проект за ПУП-ИПР за разделяне на УПИ IX-109,104, находящ се в кв. 29, по плана на с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин

Дата на публикуване: 13.07.2021 16:43

Наименование Брой тегления
Уведомление 3 Изтегли документ с име "Уведомление"
Мотивирано предложение 4 Изтегли документ с име "Мотивирано предложение"

Търсене