Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Инспектор „Екология“ в отдел „Екология“

Дата на публикуване: 18.06.2021 15:10

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Инспектор „Екология“ в отдел „Екология“

Изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Висше, с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”

Професионална област:  /екология; инженерна; администрация и управление/

Професионален опит: Не се изисква

Професионална компетентност: Да прилага правилно разпоредбите на законадателството и техническите нормативи, свързани с изпълнението на Закона за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Елин Пелин, съответните нормативни документи в изпълнение политиката на региона и общината в областта на екологията. Да познава и прилага основен приложен софтуер-текстообработващи програми, електронни таблици, електронна поща, и други;  Да притежава професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността. Да притежава способност да работи ефективно с колегите си в екип. 

Срок на трудовия договор: По заместване (за две години) – до завръщане на титуляра, с 6 /шест/ месеца срок на изпитване .

Кратко описание на длъжността: Контрол и администриране на дейностите по реализиране на политиката на общината в областта на екологията и опазване на околната среда. Участва в разработването, внедряването и актуализирането на екологичното законодателство в областта на въздухът и водите на местно ниво; Издава необходимите разрешения и становища, касаещи въздухът и водите; Участва и провежда различни мероприятия, с цел информиране на  заинтересованите страни по отношение управлението на отпадъците; Извършва съвместни проверки с РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, БД, неправителствени организации и други; Контролира дейностите по опазване чистотата на околната среда на територията на общината; Съставя констативни протоколи, предписания, актове и наказателни постановления при проверки за спазване на екологичното законодателство; Координира и контролира дейностите по ДДДД обработките; Извършва проверки на място и съставя Констативни протоколи, Фишове, Актове, Наказателни постановления.

            Основна заплата определена за длъжността: (1200) лева

Необходими документи:

  1. Заявление от кандидата /свободен текст/
  2. Автобиография /СV/.
  3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; компютърна грамотност.

 

Документите се приемат до 17.00 часа на 02.07.2021 година в сградата на Община Елин Пелин,пл. „Независимост“ № 1, Център за административно обслужване.

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.


Наименование Брой тегления
БЛАНКА - Обявление инспектор Екология.doc 135 Изтегли документ с име "БЛАНКА - Обявление инспектор Екология.doc"

Търсене