Приета съвместна стратегия за устойчив трансграничен туризъм Елин Пелин и Лесковац 2021 – 2026

Дата на публикуване: 29.04.2021 11:24

На сесията на Съвместния управителен комитет на проекта Магията на синергиите, проведена в четвъртък, 29 април 2021 г., беше приета Съвместната стратегия за устойчив туризъм в трансграничната зона на Елин Пелин и Лесковац 2021-2026 г. трансгранична зона на Елин Пелин и Лесковац. Това е модел, който допринася за повишаване на конкурентоспособността и по-силно пазарно позициониране на дестинациите Елин Пелин и Лесковац. Съвместната стратегия е резултат от няколкомесечна работа и ангажираност на представителите на Елин Пелин и Лесковац. Чрез усилията на всички участници в процеса на изготвяне на съвместната стратегия са определени приоритети, цели за развитие и е определен конкретен план за действие. Планът за действие е жив организъм, който съдържа всички основни елементи, необходими за развитието на социално желания и устойчив туризъм, но той не е твърд и непроменим, а приспособим към реалното време и позволява приспособяване към удовлетворението на всички заинтересовани страни. Участието на заинтересовани туристически участници и устойчивото развитие са основните принципи, прилагани в процеса на стратегическо планиране. Процесът на стратегическо планиране включва туристически субекти, които са преки и непреки участници във веригата на стойността на туризма. В този смисъл беше сформирана Съвместната работна група за туризъм, която се състои от 10 представители – участници от Елин Пелин и 10 представители – участници от Лесковац. Оперативно, Съвместната работна група по туризъм, с активното съдействие на членовете на проектния екип на Центъра за развитие на областите Ябланица и Пчиня Лесковац, разработи Съвместната стратегия и организира два публични дебата в Лесковац на 19 април 2021 г. и в Елин Пелин на 22 април 2021г. Документът, Съвместна стратегия за устойчив туризъм в трансграничната зона на Елин Пелин и Лесковац 2021 - 2026 г., има три версии, на сръбски, български и английски и е достъпен за обществеността на уебсайтовете на партньорите по проекта на Общината на Елин Пелин, Туристическа организация в Лесковац и Център за развитие на област Ябланица и Пчиня.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:

Съвместната стратегия за устойчив туризъм в трансграничната зона на Елин Пелин и Лесковац 2021 - 2026 г. е изготвена с помощта на средства от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия по CCI No 2014TC16I5CB007. Единственото отговорно лице за съдържанието на тази публикация е Община Елин Пелин и по никакъв начин не може да се тълкува като позицията на Европейския съюз или управляващия орган на програмата.

 Наименование Брой тегления
Common Strategy for Sustainable Tourism (EN) Final.pdf 691 Изтегли документ с име "Common Strategy for Sustainable Tourism (EN) Final.pdf"
Common Strategy for Sustainable Tourism (BG) Final.pdf 747 Изтегли документ с име "Common Strategy for Sustainable Tourism (BG) Final.pdf"
Common Strategy for Sustainable Tourism (SR) Final.pdf 556 Изтегли документ с име "Common Strategy for Sustainable Tourism (SR) Final.pdf"

Търсене