Проведено заседание на Съвместния ръководен комитет беше организирано в рамките на проекта Магията на синергиите, номер на проект CB007.2.12.002 и номер на договор RD - 02‐29‐48 / 12.03.2020, проект реализиран в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия.

Дата на публикуване: 10.03.2021 09:15
     Второто заседание на Съвместния ръководен комитет, председателствано от президента, г-жа Лина Цветкова, се проведе в Елин Пелин на 9 март при спазване на всички предписани мерки и при спазване на препоръките за превенция на COVID-19, в залата на общински съвет в сградата на Община Елин Пелин. Екипът на проекта представи на членовете на Съвместния ръководен комитет, реализираните дейности през предходния период, както и плана за дейността за следващото тримесечие. Членовете на проектния екип на Центъра за развитие на областите Ябланица и Пчиня представиха документа Диагностика на веригите за създаване на стойност в трансграничния туризъм Елин Пелин, България и Лесковац, Сърбия „Пътеки към просперитет“, който е една от дейностите по проекта, както и като резултати и доклади от 4 семинара стратегическо планиране, реализирани в периода от 25.02. до 03.03.2021г. в Елин Пелин и Лесковац. Съвместният управителен комитет прие документа Диагностика на веригите за създаване на стойност в туризма на еко-граничната зона Елин Пелин България и Лесковац Сърбия „Пътища към просперитет“. Документът е публикуван на уебсайтовете на партньорите по проекта, Центъра за развитие на Ябланишкия и Пчинския квартали, Туристическата организация на Лесковац и община Елин Пелин в България. Използването и публикуването на информация или части от текстове за нетърговски, нестопански или научни цели е разрешено с точно цитиране на източника. Също така Съвместният управителен комитет прие 4 доклада за изпълнението на семинарите по стратегическо планиране.
      Заседанието на Съвместния ръководен комитет беше организирано в рамките на проекта Магията на синергиите, номер на проект CB007.2.12.002 и номер на договор RD - 02‐29‐48 / 12.03.2020. Проектът се реализира в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия. Водещ партньор е община Елин Пелин от България, а партньори от сръбска страна са Туристическата организация на Лесковац и Центърът за развитие на областите Ябланица и Пчиня. Проектът се изпълнява в рамките на програмната приоритетна ос 1: Устойчив туризъм; Специфичен приоритет: 1.2. Трансграничен туристически продукт. Продължителността на проекта е 15 месеца (13.03.2020 до 12.06.2021) и поради COVID 19 и спирането на изпълнението на договора датата на завършване на проекта е 03.08.2021. Общ бюджет 196134,17 EUR.Галерия
Наименование Брой тегления
Tourism Value Chain Diagnosis Study (EN) Final.pdf 467 Изтегли документ с име "Tourism Value Chain Diagnosis Study (EN) Final.pdf"
Tourism Value Chain Diagnosis Study (SR) Final.pdf 601 Изтегли документ с име "Tourism Value Chain Diagnosis Study (SR) Final.pdf"
Tourism Value Chain Diagnosis Study (BG) Final.pdf 568 Изтегли документ с име "Tourism Value Chain Diagnosis Study (BG) Final.pdf"

Търсене