ОБЯВА ЗА КОНКУРС/ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТИ за разкриване на три социални услуги в Община Елин Пелин - Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ), Център за обществена подкрепа/общностен център за деца и семейства (ЦОП/ОЦДС) и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства (ДЦПДМУТС) по проект BG05M9OP001-2.019-0026-C01 “Грижа за децата в общността”

Дата на публикуване: 05.03.2021 16:55
ОБЯВА ЗА КОНКУРС / ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: № BG05M9OP001-2.019-0026-C01 “Грижа за децата в общността” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“
Община Елин Пелин стартира изпълнението на проект “Грижа за децата в общността” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на територията на община ЕЛИН ПЕЛИН ще бъдат разкрити три нови социални услуги:
  • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ),
  • Център за обществена подкрепа/общностен център за деца и семейства (ЦОП/ОЦДС)
  • Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства (ДЦПДМУТС)
За успешното предоставяне на услугите, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
ОБЯВЯВА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ, като НАБИРА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:
1. За ЦОП/ОЦДС – социален работник, психолог, логопед, педагог, арт терапевт и детегледач – конкретните позиции и условия и образци на документи за участие са описани в ПРИЛОЖЕНИЯ от 1-4 към настоящата ОБЯВА ЗА КОНКУРС.
2. За ДЦДМУТС – двама социални работници, двама педагози, психолог, логопед, рехабилитатор, арттерапевт, трудотерапевт, шофьор и хигиенист – конкретните позиции и условия за участие и образци на документи са описани в ПРИЛОЖЕНИЯ от 1-4 към настоящата ОБЯВА ЗА КОНКУРС.
3. ЗА ръководител отговорен за управлението на двете услуги / които се помещават на един и същи адрес/ - ЦОП/ОЦДС и ДЦДМУТС . Условия за участие и образци на документи са описани в ПРИЛОЖЕНИЯ от 1-3 и 5 към настоящата ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЦДМУТС и ЦОП/ОЦДС.
4. За ЦНСТДБУ – ръководител, социален работник, психолог, педагог, 6 детегледачки и хигиенист. Конкретните позиции и условия за участие и образци на документи са описани в ПРИЛОЖЕНИЯ от 1-4 към настоящата ОБЯВА ЗА КОНКУРС.

МОЛИМ КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ ПОДРОБНО и да изготвят документите си за кандидатстване съобразно указанията и сроковете посочени в приложенията.

Документите за конкурсите може да намерите прикачени в следните линкове:

Търсене