Изготвен Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Елин Пелин и ред за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 22.12.2020 14:36
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Елин Пелин чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.


Търсене