ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №867 по Протокол №35/29.03.2018 г. на Общински съвет – Елин Пелин, изм. и доп. с Решение №1052 по Протокол №41/25.10.18 г. на Общински съвет - Елин Пелин; изм. и доп. с Решение №1111 по Протокол №44/31.01.19 г. на Общински съвет - Елин Пелин; актуализирана, съгласно Решение №51/15.01.19 г. на АССО по дело №1119/2018 г., влязло в сила на 09.02.2019 г.; актуализирана, съгласно Решение №209/20.02.20 г. на АССО по дело №1380/2019 г., влязло в сила на 13.03.2020 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.10.2020 г., за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №867 по Протокол №35/29.03.2018 г. на Общински съвет – Елин Пелин, изм. и доп. с Решение №1052 по Протокол №41/25.10.18 г. на Общински съвет - Елин Пелин; изм.и доп. с Решение №1111 по Протокол №44/31.01.19 г. на Общински съвет - Елин Пелин; актуализирана, съгласно Решение №51/15.01.19 г. на АССО по дело №1119/2018 г., влязло в сила на 09.02.2019 г.; актуализирана, съгласно Решение №209/20.02.20 г. на АССО по дело №1380/2019 г., влязло в сила на 13.03.2020 г.

Докладът, мотивите и Проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №867 по Протокол №35/29.03.2018 г. на Общински съвет – Елин Пелин, изм. и доп. с Решение №1052 по Протокол №41/25.10.18 г. на Общински съвет - Елин Пелин; изм. и доп. с Решение №1111 по Протокол №44/31.01.19 г. на Общински съвет - Елин Пелин; актуализирана, съгласно Решение №51/15.01.19 г. на АССО по дело №1119/2018 г., влязло в сила на 09.02.2019 г.; актуализирана, съгласно Решение №209/20.02.20 г. на АССО по дело №1380/2019 г., влязло в сила на 13.03.2020 г. се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин в сградата на Община Елин Пелин – гр. Елин Пелин, пл. „Независимост" №1, ЦАО.