ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“ ПО ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020Г., ПРИОРИТЕТНА ОС ПОДМЯРКА 8.3 „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“ ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-8.004

Дата на публикуване: 01.10.2020 09:00
На 29 септември 2020 год. кметът на Община Елин Пелин, Ивайло Симеонов, подписа в Държавен фонд „Земеделие“ договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Дейности по опазване на горските територии на Община Елин Пелин“ по ОП „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г., Приоритетна ос подмярка 8.3 „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“ ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-8.004
Обща стойност на проекта е 2 018 466.62 лв.

Срокът за изпълнение е 36 мсеца, но не по-късно от 15 септември 2023 год. 
Общата цел на проектното предложение е подобряване условията на живот в селския район посредством дейности по опазване на горските територии на Община Елин Пелин. Конкретната цел е насочена към предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития посредством въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари, чрез реконструкция и рехабилитацие на горски пътища, изграждане на един брой нов резервоар за противопожарни нужди, изграждане на минерализовани ивици и противопожарни просеки.

Проектното предложение предвижда реконструкция и рехабилитацие на горски пътища с обща дължина 8348,30 в горската територия на Елин Пелин, както и изграждане на един брой нов резервоар за противопожарни нужди, изграждане на минерализовани ивици и противопожарни просеки.

Търсене