Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме,че със заявление с Вх.No УТ2_18-1381/21.02.2020г.е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПРза разделяне наУПИ XVI200, находящ се в кв. 26,по плана на с. Мусачево, Община Елин Пелин
22.05.2020
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!