Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме,че със заявление с Вх.No УТ2_20-2328/21.04.2020г.е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПР на УПИ XIX1740 -„за СТД“ и УПИ XX1774-„за СТД“,находящи се в кв. 134, по плана на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин
22.05.2020
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!