Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Освобождават се от заплащане на месечен наем и такси наемателите и ползвателите на недвижими имоти – общинска собственост по време на извънредното положение
06.04.2020

Община Елин Пелин предприе икономически мерки за подпомагане на местния бизнес и малките фирми, ползващи под наем общински помещения. По предложение на Кмета на Община Елин Пелин г-н Ивайло Симеонов, на своята редовна сесия през месец март, ОбС-Елин Пелин прие с Решение №111/26.03.2020 г. освобождаване от заплащане на месечен наем и такси на наемателите и ползвателите на недвижими имоти – общинска собственост за периода на извънредното положение в страната.

Освобождават се от заплащане на дължимата наемна цена от наемателите на отдадени под наем обекти, общинска собственост, които попадат в обхвата на Заповед №РД-01–124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №161/13.03.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин, за срока на извънредното положение, които трябва да преустановят дейността си и/или да затворят:

  • наемателите да бъдат освободени от заплащане на наемната цена за срока на извънредно положение на територията на страната;
  • да се извърши преизчисляване на дължимия наем, от датата на преустановяване на дейността, съобразно срока на извънредното положение;
  • наемателите, които са решили доброволно, въпреки че не попадат в обхвата на Заповед №РД-01–124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №161/13.03.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин, да преустановят дейността си и/или да затворят обекта/тите си, да уведомят за това Общината, чрез изпращане на Декларация/Уведомление, че няма да упражняват дейност, респ. затварят обекта, на следния имейл: obshtina@elinpelin.org
  • наемателите, които попадат в обхвата на Заповед №РД-01–124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №161/13.03.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин, да уведомят за това Общината, чрез изпращане на Уведомление, че не упражняват дейност, респ. че са затворили обекта/тите си, на следния имейл: obshtina@elinpelin.org;
  • Към Декларацията/Уведомлението наемателите да прилагат акт, съобразно законодателството на РБ и вътрешните им правила, от който да е видно, че е взето решение за преустановяване на дейността, респ. затваряне на обекта/тите и съответно за какъв срок;
  • това финансово облекчение да ползват наемателите както на публична, така и на частна общинска собственост.
Пълният текст на решението може да прочетете тук:
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!