Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2304/08.01.2020г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №40227.85.8, находящ се в местност „Илиева Орница", землище на с. Крушовица, община Елин Пелин
26.03.2020
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2304/08.01.2020г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №40227.85.8, находящ се в местност „Илиева Орница", землище на с. Крушовица, община Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!