Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2318/24.02.2020 г. е внесен за процедиране проект за проект за ПУП-ИПР за разделянето на УПИ V-292, находящ се в кв.33, по плана на с. Чурек, община Елин Пелин
26.03.2020
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2318/24.02.2020 г. е внесен за процедиране проект за проект за ПУП-ИПР за разделянето на УПИ V-292, находящ се в кв.33, по плана на с. Чурек, община Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!