Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2317/20.02.2020г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №52012.6.33, находящ се в м. "Под село", землище на с. Нови хан, община Елин Пелин
26.03.2020
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2317/20.02.2020г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ПЗ на ПИ №52012.6.33, находящ се в м. "Под село", землище на с. Нови хан, община Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!