Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2322/25.02.2020г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПЗ за изместване с кабелни линии 20 kV на кабелни линии и въздушни електропроводи 20 kV, извод „Конска ливада" от п/ст „Верила" и извод „Верила" от п/ст „Елин Пелин" в УПИ IV-374 и УПИ II-375, кв.10, сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин
26.03.2020
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2322/25.02.2020г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПЗ за изместване с кабелни линии 20 kV на кабелни линии и въздушни електропроводи 20 kV, извод „Конска ливада" от п/ст „Верила" и извод „Верила" от п/ст „Елин Пелин" в УПИ IV-374 и УПИ II-375, кв.10, сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!