Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. № УТ2_20-2227(17)/21.02.2020 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПРЗ с РУП за УПИ XIV-"за ОбНС и магазини", УПИ XIII-" за ОбНС и магазини" и УПИ XV-322- "за ОбНС и магазини", кв. 25а, по плана на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин
26.03.2020
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. № УТ2_20-2227(17)/21.02.2020 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПРЗ с РУП за УПИ XIV-"за ОбНС и магазини", УПИ XIII-" за ОбНС и магазини" и УПИ XV-322- "за ОбНС и магазини", кв. 25а, по плана на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!