Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх.№УТ2_18-1294(2)/06.03.2020 г. е издадена Заповед №174/19.03.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за допълнение към Заповед №182/21.03.2018г. на Кмета на Община Елин Пелин, в което допълнение се разрешава изработване на ПУП-ИПРЗ с РУП като се включват УПИ XIV-"за ОбНС и магазини" и УПИ XIII-"за ОбНС и магазини" към издадената и описаната по-горе заповед за УПИ XV-322, находящи се в кв. 25а, по плана на гр. Елин Пелин, oбщина Елин Пелин
24.03.2020
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТВи уведомяваме, по със заявление с Вх.№УТ2_18-1294(2)/06.03.2020 г. е издадена Заповед №174/19.03.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за допълнение към Заповед №182/21.03.2018г. на Кмета на Община Елин Пелин, в което допълнение се разрешава изработване на ПУП-ИПРЗ с РУП като се включват УПИ XIV-"за ОбНС и магазини" и УПИ XIII-"за ОбНС и магазиникъм издадената и описаната по-горе заповед за УПИ XV-322, находящи се в кв. 25а, по плана на гр. Елин Пелин, oбщина Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!