Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх. №УТ2_18-1383/26.02.2020 г. е издадена Заповед №142/10.03.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за за ПУП-ИПРЗ на УПИ VII-1660,1661,1662,1739,1775-„за Производствена и складова дейност", находящ се в кв.134, по плана на гр. Елин Пелин, oбщина Елин Пелин
24.03.2020
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх. №УТ2_18-1383/26.02.2020 г. е издадена Заповед №142/10.03.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за за ПУП-ИПРЗ на УПИ VII-1660,1661,1662,1739,1775-„за Производствена и складова дейност", находящ се в кв.134, по плана на гр. Елин Пелин, oбщина Елин Пелин. 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!