Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ
ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“ ПО ОП „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014 - 2020 Г., ПРИОРИТЕТНА ОС ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-7.001
27.05.2019Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!