Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „МОДЕЛ ЗА НОВА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН И ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.040, ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2, ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 - 2020 Г., ПРИОРИТЕТНА ОС: НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ
10.05.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!