Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ
ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР.ЕЛИН ПЕЛИН“ ПО ОП „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014 - 2020 Г., ПРИОРИТЕТНА ОС ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-7.002
07.05.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!