Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилник за дейността
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
12.03.2019


УВЕДОМЛЕНИЕ
 
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.03.2019г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет -Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докладът, Мотивите и Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет -Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се публикуват на основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин в сградата на Община Елин Пелин – гр. Елин Пелин, пл. „Независимост" №1, ет.3.


ПРОЕКТ_ПРАВИЛНИК

ДОКЛАД_и_МОТИВИ за приемане на ПОДОбСЕПНКВОА
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!